Menneskrettskorsfareren Jan Egeland går fra Norsk utenrikspolitisk institutt til Human Rights Watch, en organisasjon som har rykte for å fremme USAs globale dagsorden bak et banner for menneskerettigheter, spesielt i Latin-Amerika.

I NRK Dagsnytt 4. juli 2011 var det et innslag med den libyske viseutenriksministeren som i høflige diplomatiske vendinger ba Norge og NATO om å slutte med å bombe sivile i hans hjemland.

Den libyske ministeren fikk ikke framføre denne uhyrlige anmodning ustraffet. Daværende NUPI-direktør Jan Egeland kunne nemlig i samme innslag slå fast at norske bomber ikke har drept sivile i Libya, noe han altså vet bedre enn norske fagmilitære som slett ikke utelukker dette.

Videre hevdet Egeland at problemet med å finne en løsning i konflikten i Libya er at «begge parter nekter å forhandle». Det burde være sensasjonelt at en NUPI-direktør kan fremføre to åpenbare usannheter uten å møte motbør. Særlig når Egeland sjøl i sin hyllest av NATOs bombeangrep i Aftenposten 29. mars skrev: «Høyteknologisk luftkrig er lettere å utføre og vise frem enn politisk megling og forsoning. Letter et norsk fly fra Kreta får det mer oppmerksomhet enn de afrikanske statssjefene som ville megle fred, men ikke fikk fly inn i Libya.»

Egeland nevner ikke med ett ord hvem som nektet de afrikanske statslederne å fly inn til Tripoli. Det var ikke Gaddafi, men NATO.

Fredsfyrsten Egeland kan smykke seg med bakgrunn fra Norges Røde Kors og stillinga som visegeneralsekretær i FN. Han var også statssekretær i Utenriksdepartementet på 90-tallet. Den tidligere statssekretæren og Røde Kors-sjefen har laget seg karriere som internasjonal korsfarer i den vestlige «humanismens» navn. Når Egeland kommer på banen, er det ikke bare som forsvarer av NATOs kriger. Han ligger snarere i forkant som humanitær veirydder for NATO-terror, fortrinnsvis med FN-fikenblad. Mannen er også styremedlem i den reaksjonære tankesmia International Crisis Group, en globalistisk tankesmie styrt av blant andre George Soros og Zbigniew Brzezinski.

Ei uke før FN-resolusjon 1973 ble vedtatt (mot avholdende stemmer fra «småstater» som Kina, Russland, Tyskland, Brasil og India) skrev NUPI-direktøren i Aftenposten: «Presset mot Gadafi trappes opp. Sikkerhetsrådet må derfor autorisere iverksettelse av et flyforbud og en marineblokade. Bare FN kan gi den nødvendige myndighet. Bare NATO kan organisere operasjoner som igjen bare bør iverksettes mot et mulig blodbad utført av regimets fly, helikoptre eller marinefartøyer. Våre vestlige politikeres kreativitet må utfordres.» (Hvordan stanse Gaddafi?)

Egelands personlige kreativitet skorter det ikke på. Fra august går Jan Egeland inn som Europasjef i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Det er ett og annet å si om rolla til HRW og hvilke interesser denne organisasjonen oftest tjener. Men fra tid til annen legger de fram rapporter som framstår som balanserte. Både Amnesty og HRW har avsannet propagandafortellingene om påståtte massevoldtekter begått av den libyske hæren samt av en rekke andre mediehistorier. Den 13. juli presenterer HRW en rapport om overgrep og vandalisme begått av de NATO-støttede «opprørsstyrkene» i Libya. De har blant annet vandalisert sykehus og klinikker og terrorisert sivile i byer de har inntatt.

Slike rapporter passer neppe inn i NATO-agendaen til den nye Europasjefen. Ved å ansette en figur som Egeland – med både partibok, karriereløp og Røde Kors-bakgrunn til felles med den krigførende norske utenriksminister Jonas Gahr Støre – setter HRW sin troverdighet på spill.

NUPI har allerede hendene fulle med å gjenopprette sin.

Les flere artikler på kpml.no

Yanis Varoufakis, tidligere finansminister i den greske Syriza-regjeringen, har under stor mediedekning lansert en ny bevegelse for å gjøre EU demokratisk og til et instrument for innbyggerne i Unionen. Det europeiske venstrepartiet arbeider med en Plan B med samme formål. Problemet er at begge prosjektene er illusoriske og skal komme monopolenes kriseplagede EU til unnsetning.

Europeisk venstreparti kommer EU-prosjektet til unnsetning.Troen på muligheten av å forvandle EU fra en nyliberal imperialistisk blokk til noe progressivt, til et «sosialt Europa», led et alvorlig tilbakeslag da Syriza-regjeringens forsøk på å unnslippe sine slavebindende gjeldslenker kollapset og da den godtok EUs brutale nedskjæringsdiktat. Det greske folket fortsetter protestene mot EUs innstrammingspolitikk – nylig gjennom en dags generalstreik mot enda en reform for å kutte pensjoner.

kiwibutikkKiwi-kjeden lover dobbel pris tilbake for råtne grønnsaker. Samtidig gir de ledersjiktet sitt tredobbel bonus. Hva om de butikkansatte krever dobling av ei råtten lønn?

Handelskapitalen fortsetter å høste svære profitter, tilsynelatende uanfektet av krisa. Grunnen til de saftige overskuddene i de store dagligvarekjedene finner en ikke minst i de elendige lønns- og arbeidsvilkåra for de som jobber i bransjen. Deltid florerer, åpningstider til langt på kveld blir knapt kompensert. NorgesGruppen skryter av at hundre av deres Joker-butikker holder søndagsåpent.

Hele markedet er kontrollert av fire monopoler. Men det utbredte franchise-systemet i dagligvarebransjen gjør fagorganisering vanskeligere fordi tariffavtale må inngås for hver enkelt butikk.

Femtiøringen fra det såkalte lavtlønnsoppgjøret i vår har ikke akkurat gjort vei i vellinga for de butikkansatte. LO-toppen er mest bekymra for at høye lederbonuser kan «skape problemer» for løftene de gir kapitalen om fortsatt «ansvarlige» tariffoppgjør i åra som kommer.

Komiteen for et fritt Irak fordømmer i denne uttalelsen FN-vedtaket om en flyforbudssone over Libya.

FNs sikkerhetsråd vedtok 17. mars – med fem avholdende stemmer – en såkalt flyforbudssone over Libya. Dette er ikke noe håndslag til det libyske folket, men regelrett imperialistisk aggresjon som må fordømmes.

Fagbevegelsen i hele Europa protesterer mot  tjenestedirektivet, og krever at det trekkes tilbake. Store europeiske faglige markeringer er planlagt i Strasbourg den 11. og 14. februar når forslaget skal opp til behandling i EU-parlamentet.

stopbolklogoSom EØS-land har Norge mulighet til å reservere seg hvis direktivet presses igjennom. Ministrene Åslaug Haga (Sp) og Kristin Halvorsen (SV) har erklært at de vil nedlegge veto. Men Stoltenberg og arbeidsminister Bjarne Håkon Hansen (Ap) stritter imot.

Norske arbeidere må både aktivt støtte våre europeiske klassefellers kamp mot direktivet, og kreve at regjeringa bruker reservasjonsretten hvis dette EU-diktatet likevel blir vedtatt.

Den 22. november 2005 vedtok EU-parlamentets komité for Det indre marked loven for liberalisering av tjenestesektoren – også kjent som «Bolkesteindirektivet», oppkalt etter opphavsmannen, den tidligere Shell-direktøren og nederlandske EU-kommisjonæren Frits Bolkestein. Motstanden mot dette direktivet var en av grunnene til at franskmennene sa nei ved grunnlovsavstemninga i mai 2005. Etter en bølge av streiker og protestaksjoner imot det første utkastet til tjenestedirektiv, måtte både den tyske og den franske regjeringa true med å stemme ned forslaget i Ministerrådet.

Opprinnelseslandprinsippet

Det grunnleggende i forslaget som skal opp til endelig votering i parlamentet i Strasbourg i januar eller februar 2006, er «opprinnelseslandprinsippet». Det vil si at bedrifter som har lov til å yte bestemte tjenester i ett EU- eller EØS-land, skal kunne tilby de samme tjenestene i alle andre EU- og EØS-land etter hjemlandets standarder. Og det betyr at ansvaret for å kontrollere selskap som yter tjenester i andre land, skal legges til det landet der selskapet har registrert seg – og ikke i det landet der tjenestene utføres. Sosial dumping er et opplagt resultat.

Noen forsmaker har vi fått allerede: I Trondheim og Tromsø har polske bygningsarbeidere fått en lønn på ni kroner i timen med elendige boforhold. På vestlandet har et norsk utleiefirma leid ut baltiske jenter til hoteller for 12 kroner timen.

I Sverige fikk et firma fra Latvia et byggeoppdrag på en skole i Vaxholm utenfor Stockholm. Firmaet betale de lettiske arbeiderne lettisk lønn. Svensk fagbevegelse gikk til  blokade og boikott. EU-kommisær Charlie McCreevy gikk ut med at Sverige trolig må godta lettiske lønninger i Sverige, fordi et forbud forhindrer den frie flyten av tjenester. Vaxholm-saken er blitt en het potet i hele EU-systemet. Den svenske Arbeidsretten har bedt EU-domstolen uttale seg. En domsavgjørelse, som også vil berøre EØS-landa,  kan muligvis sette bom for den norske loven om allmenngjøring.

Allmenngjøring er en kortsiktig løsning

Allmenngjøring av tariffavtaler er lansert som en løsning av sosial dumping-problematikken. Dette er allerede gjennomført ved flere petrokjemiske anlegg, og byggoverenskomsten er allmenngjort rundt Oslofjorden.

For arbeiderklassen som helhet er dette i beste fall en kortsiktig løsning. Ei allmenngjøring forankret i lovverket betyr i praksis at det er minstesatsene i tariffen som blir lov – og altså minimumsstandarder. Det er dette som er det vanlige systemet i de fleste av dagens EU-land. For noen avtaleområder kan dette være greit nok. Men for deler av privat sektor er dette et system som på sikt kan bety gradvis lønnsdumping med statlig velsignelse, og det kan undergrave rolla til fagforeningene og arbeidernes behov for sjølstendig organisering og kamp for sine krav. I norsk arbeidsliv er det et fåtall som lønnes etter overenskomstens minstesatser, de fleste ligger langt over. Med allmenngjøring som prinsipp kan vi risikere både en langsiktig lønnssenkning og ei gradvis undergraving av fagbevegelsen. Men også allmenngjøring kan vise seg å være for «arbeidervennlig», sett med EU-domstolens øyne.

EFTA kan sette foten ned

Franske arbeidere i protestmarsj.Hensikten med tjenestedirektivet er å liberalisere handelen med tjenester og sørge for mer konkurranse innenfor tjenestesektoren innen det indre markedet, som omfatter de 25 medlemslandene i EU i tillegg til EØS-landa Island, Liechtenstein og Norge. Direktivet er en viktig brekkstang for å nå Lisboa-prosessens mål om at EU skal bli verdens mest konkurransedyktige og dynamiske økonomi innen 2010.

Den såkalte tjenestesektoren står for ca 70 prosent av omsetninga i EU-området. Tjenestene det er snakk om omfatter blant annet vann- og energiforsyning, mens helsetjenester inntil videre er holdt utenfor, som del av et såkalt kompromiss mellom høyrepartiene og den sosialdemokratiske blokken.

I de pågående WTO-forhandlingene er GATS-delen om tjenester den store kampsaken. Også her går EU i front for å påskynde liberalisering og privatisering av bank-, forsikring- vannforsyning og andre tjenester, særlig overfor de imperialistisk undertrykte landa. Fem hemmelige EU-dokumenter inneholder over 100 spesifiserte krav på disse og andre områder.  Organisasjonen Christian Aid har i en egen rapport dokumentert hvordan offensiven fra EU slår ut i flere fattige land. Den norske regjeringa er blitt pressa til å trekke sine krav overfor en rekke av de minst utvikla landa. Men en rekke norske krav om liberalisering blir fortsatt opprettholdt.

Uutprøvd reservasjonsmulighet

EFTA-landa (minus Sveits) er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å implementere alle EU-direktiv i eget lovverk, men har på visse vilkår rett til å reservere seg mot enkeltdirektiver «[D]ersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå» (EØS-avtalen Art 112. 1).
Dette er hva som noe misvisende blir omtalt som «vetoretten», ettersom reservasjonen er betinget og «skal med hensyn til omfang og varighet begrenses til det som er strengt nødvendig for å rette opp situasjonen.»Et mulig nei til implementering av et direktiv kan lett bli et kort intermesso. Avtalen legger opp til at en eventuell avvisning av et direktiv i form av beskyttelsestiltak kontinuerlig blir tatt opp til ny vurdering, nærmere bestemt hver tredje måned(!): «5. Iverksatte beskyttelsestiltak skal være gjenstand for rådslagninger i EØS-komiteen hver tredje måned fra det tidspunkt de ble vedtatt, med sikte på å avvikle dem før den fastsatte opphørsdag eller å innskrenke deres virkeområde.
Hver avtalepart kan til enhver tid be EØS-komiteen om å gjennomgå tiltakene påny.» (Art. 113)

Norsk veto eller ikke?

Norge har til dags dato unnlatt å gjøre bruk av beskyttelsestiltak gjennom å si nei til et direktiv, etter 12 år som del av EØS. Sannsynligheten for at Norge for aller første gang vil reservere seg, er nå  større enn tidligere. Både LO-ledelsen og Fagforbundet har gått høyt på banen med krav om å stoppe tjenestedirektivet. Kommunalminister Åslaug Haga (Sp) sa på Dagsrevyen at hun hadde vondt for tro at regjeringen ville akseptere EUs nye tjenestedirektiv, fordi det åpner for sosial dumping. Finansminister Kristin Halvorsen fulgte opp med at det er aktuelt med et veto fra regjeringa sin side.

Arbeidsminister og EU-tilhenger Bjarne Håkon Hanssen står for motsatt linje. Hanssen, som nylig har vært ute med krav om kutt i velferden, påstår at direktivet ikke vil bety noen særlig endring av norsk lov og at det ikke åpner for sosial dumping ‘i større utstrekning’, ifølge Dagsavisen.

Sterke krefter vil for enhver pris unngå åpen norsk konflikt med EU, blant annet fordi det vil sette søkelys på hele EØS-avtalen, og avdekke at heller ikke den såkalte vetoretten gir sikkerhet for noe som helst.

Doble signaler

LO-ledelsen har på bakgrunn av motstanden på grunnplanet gått kraftig ut og krevd at regjeringa legger ned veto mot direktivet. Det samme gjelder LOs største forbund, Fagforbundet. Gerd-Liv Valla har vært overraskende klar, og utfordret Jens Stoltenberg på om regjeringa ville nedlegge veto på LO Stat-konferansen på Gol sist i november. Statsministeren unnlot å gi noe klart svar, og  advarte i stedet mot at EU kan innføre mottiltak hvis Norge bruker den såkalte vetoretten.

I likhet med NHO poengterer Stoltenberg at det er EFTA og ikke Norge som er «avtalepart» i EØS, og at et norsk nei til direktivet derfor må ha støtte fra de andre EFTA-statene i EØS, Island og Liechtenstein.

Formelt sett er dette riktig, og den islandske statsminister Halldor Asgrimsson sa til NRK 9. desember at bruk av vetoretten er lite realistisk. «Skulle Island gjøre bruk av vetorett ville det kunne gå ut over Norge, og omvendt», sa Asgrimsson.

Upløyd mark

Ingen av spissfindighetene og forbeholdene i EØS-avtalen gjør det mindre riktig å kreve at reservasjonsretten nå blir tatt i bruk. Da EØS-avtalen ble kuppet igjennom av Stortinget i 1992, var et av de viktigste salgsargumentene nettopp den såkalte vetoretten. Hva som skjer hvis Norge faktisk nekter å implementere tjenestedirektivet, er det ingen som vet, ettersom dette er upløyd mark. Her handler det like mye om politikk og trykk fra en massebevegelse i folket, som det handler om juss.

I regjeringserklæringa fra Soria Moria står det at «Regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping». Og videre: «Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder for virksomheten i det europeiske markedet. Der opplegg for slike regler er i direkte strid med norske interesser, skal Norge bruke alle de mulighetene avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser. Dersom andre virkemidler strander, vil Regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen.»

Vekk med både direktivet og husmannskontrakten!

Disse formuleringene kan bli vanskelige å komme rundt, og det jobbes derfor intenst fra NHO og annet hold for å «bevise» at tjenestedirektivet egentlig ikke får noen praktisk betydning på dette området, at det slett ikke åpner for privatisering av offentlige tjenester osv.

Tunge deler av sosialdemokratiet og kapitalen frykter utsiktene til at et norsk veto kan underminere hele husmannskontrakten som EØS-avtalen er, ikke minst fordi det kan avsløre at den såkalte vetoretten er fullstendig fiktiv. Det kommer også motstridende signaler fra LO. Journalist Nina Sandås i LO-aktuelt advarer om at «i dag gjelder det å holde tunga rett i munnen og ikke rope høyt om bruk av reservasjonsrett som kan få uante konsekvenser. Som en EU-diplomat formulerte det under et lukket møte i Brussel for to uker siden: Hvis man i Norge er dum nok til å komme til det stadiet, vil deler av EØS-avtalen først bli oppløst for så å bryte sammen etter hvert.» (LO-Aktuelt)

For vår del vil vi si: Utmerket! Jo fortere, jo bedre! Enda en grunn til å stå hardt på at regjeringa gjør bruk av reservasjonsretten.


Bakgrunn

Fra Soria Moria-erklæringa:

«Sosial dumping

Globaliseringen påvirker også arbeidsmarkedet. Den må møtes med klare spilleregler og regelverk både nasjonalt og internasjonalt for å hindre blant annet sosial dumping, svart arbeid og økonomisk kriminalitet.»
«Regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping.»

Det er behov for tiltak for å forhindre sosial dumping i arbeidslivet. Konkurranse om arbeidsplasser må ikke skape utnyttelse og økte forskjeller. Undergraving av norske lønns- og arbeidsvilkår som følge av at bedrifter tar med egne ansatte til arbeidsoppdrag i Norge rammer både utenlandske og norske arbeidstakere.

Regjeringen vil:

  • stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle offentlige anbudsprosesser.
  • innføre en ordning med godkjenning og kontroll av firma som driver arbeidsutleie.
  • sikre tillitsvalgte innsyn i lønns- og arbeidsvilkårene underentreprenører tilbyr sine arbeidstakere.»

«Norge er gjennomgående tjent med utvikling av felles regler og standarder for virksomheten i det europeiske markedet. Der opplegg for slike regler er i direkte strid med norske interesser, skal Norge bruke alle de mulighetene avtaleverket gir oss til å sikre norske interesser. Dersom andre virkemidler strander, vil Regjeringen vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen.»

356 ansatte ved papirfabrikken Norske Skog Follum har fått oppsigelse i julegave. Fabrikken har i 140 år vært en hjørnesteinsbedrift på Ringerike. Nå har styret og bedriftsforsamlinga vedtatt nedlegging.

Follum fabrikker ved Hønefoss. Foto fra Wikipedia.Follum fabrikker ved Hønefoss. Foto fra Wikipedia. Creative CommonsMen slaget er ikke nødvendigvis tapt, dersom Follum-arbeiderne velger å møte styreleder Eivind Reiten & Co med klassekamp.

Viken Skog, som er storaksjonær i Norske Skog, la inn flere bud for å overta driften. Alle ble avvist. Norske Skog-sjefen Sven Ombudstvedt legger ikke skjul på at det er bedre å sende 350 arbeidsfolk ut i arbeidsløshet enn å slippe en ny konkurrent inn i papirmarkedet. Sånn er kapitalens logikk.

– I stedet for å være elefanten i rommet, burde LO være elefanten på brygga som valser ned streikebryteriet og sørger for full seier for havnearbeiderne.

Jan R. Steinholt, HK-medlem og tillitsvalgt. FriFagbevegelse

Jan R. SteinholtBryggekonflikten, som har utgangspunkt i kampen Norsk Transportarbeiderforbund fører for tariffavtale ved Risavika Terminal i Stavanger, har nå vart i mer enn ett år. Nesten like lenge har sympatistreikene i Tromsø havn og i Mosjøen pågått.

Bryggekonflikten har pågått siden 1. november 2013.Standhaftigheten til bryggesjauerne er imponerende. De er for tida de beste representantene for norsk fagbevegelse, og gjør meg og noen hundre tusen andre stolte over å være LO-medlemmer. Den store støtten de får fra fagforeninger, LO-avdelinger og fra fagforeninger og forbund fra hele verden, har vært viktig for å holde moralen og kampviljen oppe.

Hvorfor hyller så ikke LO dette strålende eksemplet på fagforeningsstolthet og solidaritet? Den verbale støtten fra LO sentralt er lite overbevisende. Når handling ikke følger ord, virker det snarere til å demobilisere og demotivere havnearbeiderne.

Lovlig arbeidskamp

La meg minne om at blokaden i Risavika er både legitim og tariffrettslig lovlig, det samme gjelder sympatiaksjonene i de to nordnorske havnene. Verken NHO, politiet eller andre har bestridt at det dreier seg om en lovlig arbeidskamp. Men i Tromsø er arbeidet overtatt av streikebrytere som igjen blir forsvart av et politi som arresterer og bøtelegger streikevaktene, inkludert den lokale LO-lederen.

Tidsbildet minner om arbeidskamper for hundre år sida. Men vi skriver altså 2014.

LO går stille i dørene

LO sentralt har likevel gått stille i dørene. Så stille at LO den 21. oktober, som reaksjon på at «det er forståelig at mange er opprørte og demonstrerer misnøye», så seg nødt til å komme med en særskilt uttalelse om havnearbeiderkonflikten. Her heter det blant annet at «LO har i lang tid brukt alle nødvendige politiske, administrative og juridiske ressurser for å komme fram til en løsning.» Og videre: «LO støtter selvsagt havnearbeiderne for kampen for tariffavtale i Risavika og nye rettstvister er under oppseiling. (…) Situasjonen kan synes fastlåst, og verken boikott, politiske markeringer eller rettsaker har kunnet bidra til løsning av havnetvistene.»

Dette låter mest som en dårlig skjult oppfordring til havnearbeiderne om å kaste inn håndkleet i påvente av nye domsavsigelser.

Tør de ikke utfordre?

Påstanden om at LO «(har) brukt alle nødvendige politiske ressurser» står ikke til troende. Enten har man ikke oversikt over egne ressurser, eller så råder det en alvorlig misoppfatning av hva som er politisk nødvendig. Tør ikke «verdens sterkeste fagbevegelse» vise hvor sterk den er? Uten å utfordre statsmakta og dens rettsvesen det aller minste, har Landsorganisasjonen en rekke fullt lovlige virkemidler for hånden. Tida er overmoden for å ta disse i bruk.

Sjekk verktøykassa

Det kan vel umulig være sånn at LO ønsker at havnearbeiderne skal tape kampen de fører for elementære faglige prinsipper, en kamp de dermed fører på vegne av oss alle? Hvis problemet er at LO har glemt hva den faglige verktøykassa inneholder, kan dette være noen tips til sekretariatet og juridisk avdeling:

  • Politisk streik rammes ikke av fredsplikten og er lovlig. LO kunne for eksempel varsle at nye politiangrep på blokadevakter vil utløse en slik streik i Tromsø og i hele landet.
  • LO kunne, i tett samarbeid med sjauerne i NTF, sørge for en massiv annonsekampanje til støtte for bryggearbeidernes rettmessige krav, som en motvekt til mediehets og NHO-propaganda.
  • Sympatiaksjoner følger av ulovfestet rett, og rammes ikke av fredsplikten. For å knekke streikebryteriet bør LO umiddelbart ta ut flere medlemmer i sympatiaksjoner.

I stedet for å være elefanten i rommet, burde LO være elefanten på brygga som valser ned streikebryteriet og sørger for full seier for havnearbeiderne. Det er ikke bare mulig, det er også nødvendig for LO sin egen troverdighet og framtidige styrke.

Publisert på FriFagbevegelse 20.11.2014.

Den 19. mai blei det gjort vedtak om at Oslo losse- og lastekontor (OLLK) skal legges ned. De to styrerepresentantene fra Oslo Bryggearbeiderforening stemte imot. De mener at vedtaket strider mot avtaleverket, blant annet fordi det ikke er gjennomført forutgående drøftingsmøte.

LO i Trondheim mener virkningene av Vikarbyrådirektivet vil være negativt for norsk arbeidsliv og mener direktivet ikke må implementeres som norsk lov. Vi krever derfor at det må nedlegges veto mot dette direktivet.

FANEMARKERING 1. DES. KL. 11.00

Det blir overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite som skal behandle direktivet. Vi oppfordrer fagforeninger til å stille opp med faner.

NATO har i en serie bombeangrep ødelagt satelittsenderne til statlig libysk fjernsyn. Angrepene blir begrunnet med at Gaddafiregimet har brukt mediekanaler til å «skremme folket». Hvinende bomber og raketter mot sivile mål har altså en beroligende virkning, ifølge NATO-logikken.

Det er ikke kjent om norske fly har deltatt i angrepet, som en siste «avskjedshilsen» før flyene kalles hjem den 1. august.

Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferettslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig: Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal:

«Etter disse forfatteres vurdering er det ingen avgjørende momenter som taler mot at det inngis en politianmeldelse mot Aker Kværner ASA, og at det innledes etterforskning for medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler», skriver advokat Mette Yvonne Larsen og advokatfullmektig Bendik Velde Koslung.

Rapporten blir nå et viktig dokument Riksadvokaten må ta hensyn til når de skal ta endelig standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse fra mars i fjor.

Samtidig dokumenteres det at det norske teknologiselskapet DynaPel har levert video-overvåkingsutstyr til USAs fangeleir på Guantanamo-basen.

 

Uttalelse fra Nei til EUs råd 27.-28.10.07   

For to år siden ble befolkningen i Frankrike og Nederland bedt om å ta stilling til EU-grunnloven, og ga et entydig nei tilbake. To år  senere er grunnloven tilbake etter et overfladisk fasadearbeid, og denne gangen tør ikke EU-eliten la sine befolkninger gå tilfolkeavstemning.

Med vedtaket i Lisboa har EUs toppsjefer nådd et foreløpig  historisk høydepunkt i arroganseutøvelse. Enkelte begreper er endret, men i substans er traktaten nesten identisk med det som ble avvist i folkeavstemningene for to år siden.

Maktfordelingsprinsippet i USA innebærer blant annet at presidenten ikke på egen hånd kan erklære krig, unntatt hvis USA er direkte truet eller under angrep fra en fremmed makt.

Men han kan sjølsagt få fullmakt fra kongressen, gjerne på falskt grunnlag. Det skjedde i 2002 da Irak var målskiva. Nå har det kanskje skjedd igjen, denne gang med Iran i siktet.

Ifølge krigspropagandaen er imperialistene opptatt av å «forsvare sivilbefolkningen». I Libya, i Irak og i Afghanistan.

Det amerikanske magasinet The Rolling Stone har nå offentliggjort bilder fra The Kill Team, ei drapsgruppe i kompani Bravo i Afghanistan, som henretter ubevæpna afghanere på bestialsk vis og skjender likene etterpå. Bildene har vært sensurert av Pentagon, og offentliggjøringa har skapt panikk i Washington.

Den danske foreningen Oprør har erklært at de nå etter å ha samlet inn penger for colombianske FARC og palestinske PFLP og oppfordret andre europeiske organisasjoner til å gjøre det samme, har blitt tiltalt i et siste steg i heksejakten fra krigsforbryterne i den danske regjeringen.

I følge Oprør ble «Patrick Mac Manus i dag arrestert og tiltalt etter straffelovens paragraf 114, den såkalte terrorloven. Siktelsen kommer på bakgrunn av Opprørs internasjonale appell til organisasjoner og enkeltpersoner om å støtte firgjøringskamper rundt om i verden.» Les mer på www.opror.net

Dette er den foreløpig siste omdreining på den danske statens «terrorskrue». Tidligere i sommer ble det lansert en vill kampanje for å kriminalisere den danske solidaritetskomiteen Komiteen for et frit Irak – www.fritirak.dk

ArbeidsmiljølovenVi setter stor pris på at den nye regjering har reversert de verste endringene fra Høybråten, på formålsparagraf, arbeidstid, midlertidig ansettelse og oppsigelsesvern. Men dette må ikke hindre en rask gjennomføring av de avgjørende forbedringer i loven som er lovt:

Sosial dumping:

Innsynsrett for verneombud og tillitsvalgte i arbeidskontrakter, timelister og lønn­ingslister også for underentreprenører og ved innleie.

1. Innleie skal kun skje etter avtale med tillitsvalgte

2. Sterkere sanksjonsmuligheter for Arbeidstilsynet ved brudd på lov om allmenn­gjøring og overgangsregler, inklusive muligheten til å ta fra firma retten til å drive virksomhet.

3. Solidaransvar, at hovedbedriften er ansvarlig for brudd på reglene hos underentrepren­ører og innleiefirma.

4. Regionale verneombud også i servicesektoren

5. Likestilling skift-turnus.

Vi har et klart løfte om at alle forverringer i Arbeidsmiljøloven skal reverseres. Vi ber om at følgende endringer i ny lov blir reversert:

lo200

«Aldri har LO vært sterkere. Venner, LO er verdens sterkeste fagbevegelse», skrøyt Roar Flåthen i sin 1. mai-tale i Bergen i 2009. Han har siden gjentatt det ved flere anledninger.
Og likevel har LO ved flere anledninger de siste åra meldt pass i forhold til noe så elementært som oppretting av tariffavtaler i noen små og mellomstore bedrifter.
Det er flaut og pinlig. Og det er farlig.