Redaksjonen har mottatt dette innlegget fra Trond Ali Lindstad.

Dette er viktige punkter å ta med når en skal forstå krigen i Syria. La oss se på dem som startet krigen og har vært pådrivere for den. Og så – til krigens utfall.

USA har ønsket regime-endring i Syria, slik de drev det fram i Libya. «Å destabilisere den syriske regjeringen har lenge vært et sentralt motiv for USAs politikk.» (WikiLeaks) Utad var USA mot «islamske ekstremister», men innad så USA «den potensielle trusselen» mot det syriske regimet fra det voksende nærværet av «innreisende islamske ekstremister», som en «anledning» USA skulle gripe og fremme. (WikiLeaks)

USA var pådriver og vedlikeholdt krigen – og har fortsatt den rollen! Tonnevis av våpen, milliarder av dollar og militær deltakelse og rådgivning fra USA har vært til disposisjon for «opprørerne» i Syria – de fleste etter hvert ekstremister.

USA-ALLIANSEN med England, Frankrike og andre makter har støttet USA – også ut fra egne interesser; om selv å få større innflytelse når «det nye Midtøsten» skulle formes – etter president Assads fall. Tyrkia vil bli en regional stormakt, og demme opp for kurdisk selvstyre. Saudi-Arabia ønsker å fremme saudisk salafi-/wahabi-tenkning – også i Syria – med terror som tilhørende metode. Israel vil svekke og bryte ned Syria, som en viktig konfrontasjonsmakt mot den israelske staten.

Norge er med i alliansen! Norge ved statsminister Erna Solberg har definert konflikten i Syria slik: «På den ene siden står det syriske regimet, støttet av Russland, Iran og Hezbollah. På den andre siden står en rekke opposisjonsgrupper og militante opprørsstyrker støttet av blant annet USA, Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia.» (Redegjørelse for Stortinget 15.11.2016.) Norge er på sistnevnte side 

NORGE har bidratt politisk, med anerkjenning av den syriske opposisjonen. Norge har støttet «samlingen av opposisjonen under paraplyen til Nasjonalkoalisjonen» (tidligere statssekretær Torgeir Larsen).

Norge har bidratt militært, ved å sende soldater til opposisjonen. «Styrken på om lag 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper», ifølge Erna Solberg. Angivelig mot ISIL, men sammen med syriske opposisjonsgrupper, som kjemper mot Syrias regjering; i praksis som ledsagere for dem.

Norge har bidratt sosialt og «humanitært» – ved å bygge en «samfunnsstruktur» (Erna Solberg) på siden av Syrias regjering.

«HUMANITÆR» HJELP er gitt i samarbeid med «egnede partnere» (Erna Solberg) for å «bygge opp igjen lokalsamfunn i Syria». Betydelig støtte er gitt til «syriske lokalråd»; arbeidsgrupper under opposisjonens kontroll.

«Den norske støtten til syriske lokalråd kanaliseres ikke direkte, men gjennom Norsk Folkehjelp.» (Torgeir Larsen). «Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.» (Norsk Folkehjelp). Nasjonalkoalisjonen; fellesorganisasjon for opposisjonen.

«Regjeringen støtter et prosjekt hvor Norsk Folkehjelp sammen med lokale partnere skal styrke lokalt sivilt lederskap i frigjorte (sic) områder», ifølge Liv Tørres, daværende generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

«Frigjorte områder» var betegnelsen brukt av Norsk Folkehjelp – i forståelse med regjeringen? – om områder inntatt av opposisjonen, i krig med Syrias regjering.

Norwac, en mindre organisasjon, arbeider i Syria etter de samme prinsipper. Organisasjonen takker på sin hjemmeside regjeringen for «den generøse støtte» organisasjonen har fått for sitt arbeid, med en tilsvarende karakter.

Norwacs «nøkkelpartnere» i Syria har symboler i opposisjonens farger, anser døde militante i kamp med Syrias regjering som «martyrer» og støtter en USA /Nato- invasjon etter mønster fra Libya, ved en «no-fly-zone», for å velte det syriske styret.

Er dette eksempler på «upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet», slik statsminister Erna Solberg sa om regjeringens «humanitær» hjelp i sin orientering til Stortinget?

USA-ALLIANSEN RAKNER. USA har selv ikke tilstrekkelig kraft – eller hjemlig støtte – til å gå fullt inn i krigen, men er blitt satt på sidelinjen. Det svekker hele fronten.

Andre har tatt initiativet: De som av Erna Solberg ble definert som den «ene» siden (over), opp mot den «andre» –  med Norge; nå som faller.

Det er nederlag for den norske regjeringen! Den har sendt militære styrker for å underbygge USA-siden; om å velte Syrias styre. Og gitt millioner av dollar, for – slik Norsk Folkehjelp har beskrevet – å styrke lederskap i «frigjorte» områder. Det vil si «frigjort» – fra det syriske styret.

Regjeringen har erklært den opposisjonelle Nasjonalkoalisjonen som «den rettmessige representanten for det syriske folk» – og avviste Syrias sittende regjering.

Regjeringen må bite det i seg. En begynnelse er dette: Utenriksminister Børge Brende har nedstemt erkjent at al-Assad er Syrias president.

Oppsummert: Den norske regjeringen har promotert en krig som er i ferd med å tapes.

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Pensjonsordningene er blitt så skjøre og utilstrekkelige at stumpene må lappes på gjennom tariffoppgjørene.

Fellesforbundet vil legge malen for det forbundsvise oppgjøret til våren, med LO-ledelsen som koordinator for å få tjenestepensjon inn i tariffavtalene. «Det kreves at tjenestepensjonene i privat sektor avtalefestes og organiseres på en mer kostnadseffektiv og mer samordnet måte enn i dag». (LOs Hovedlinjer for Hovedoppgjøret i 2014.)

Tidligere har det dreid seg om AFP, nå handler det om tjenestepensjon. Når turen kommer til offentlig sektor vil det særlig handle om arbeidstida til lærerne, som KS har gått til angrep på etter «dansk» modell (danske KS gikk til storlockout av lærerne i fjor). Begge deler gir varsel om at vårens hovedoppgjør kan ende i konflikt, særlig med ei regjering utgått av Høyre og FrP.

Den 6. august for 70 år siden slapp amerikanske B-29-fly atombomben Little Boy over den japanske byen Hiroshima. Mer enn 150 tusen mennesker døde som følge av denne ene redselsbomba. Nagasaki fulgte tre dager etter, med nesten like mange ofre. I månedene og åra som fulgte døde titusener flere på grunn av radioaktiv stråling og brannskader.

To generasjoner seinere sitter stormaktene på enorme arsenaler av disse masseutryddelsesvåpnene. Kombinert med den pågående opprustninga og en stadig villere imperialistisk krigsretorikk, er dette den største umiddelbare trusselen menneskeheten står overfor.

 

Videoen viser opptak fra Hiroshima og Nagasaki som ble hemmeligholdt av det amerikanske forsvarsdepartementet i 20 år.
Ingen av de store amerikanske TV-kanalene ville vise dokumentarfilmen om de ufattelige ødeleggelsene.

Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 30. oktober enstemmig en uttalelse som krever at regjeringen nedlegger veto mot EUs tjenestedirektiv.

Dermed fastholder representantskapet sin motstand, sjøl om direktivet er blitt «moderert» i forhold til det opprinnelige forslaget som ga opphav til enorme protester over hele Europa sist vinter (bildet).

kiwibutikkKiwi-kjeden lover dobbel pris tilbake for råtne grønnsaker. Samtidig gir de ledersjiktet sitt tredobbel bonus. Hva om de butikkansatte krever dobling av ei råtten lønn?

Handelskapitalen fortsetter å høste svære profitter, tilsynelatende uanfektet av krisa. Grunnen til de saftige overskuddene i de store dagligvarekjedene finner en ikke minst i de elendige lønns- og arbeidsvilkåra for de som jobber i bransjen. Deltid florerer, åpningstider til langt på kveld blir knapt kompensert. NorgesGruppen skryter av at hundre av deres Joker-butikker holder søndagsåpent.

Hele markedet er kontrollert av fire monopoler. Men det utbredte franchise-systemet i dagligvarebransjen gjør fagorganisering vanskeligere fordi tariffavtale må inngås for hver enkelt butikk.

Femtiøringen fra det såkalte lavtlønnsoppgjøret i vår har ikke akkurat gjort vei i vellinga for de butikkansatte. LO-toppen er mest bekymra for at høye lederbonuser kan «skape problemer» for løftene de gir kapitalen om fortsatt «ansvarlige» tariffoppgjør i åra som kommer.

Kommunistisk plattform, som Revolusjon aktivt støtter opp om, oppfordrer til å stemme nei til det anbefalte meklingsforslaget i NHO/LO oppgjøret.

Avtaleforslaget er skreddersydd for å redde Stortingets råtne pensjonsforlik fra å bli undergravd ved en videreføring av dagens Avtalefestet pensjon (AFP). Ei slik videreføring av prinsippet bak AFP er nettopp det som var og er fagbevegelsens hovedkrav, og som ble slått fast av LO-kongressen i 2005.

Oppgjøret er en seier for regjeringa og for NHO. Kortsiktig for NHO og langsiktig for regjeringa. Folk født etter 1963 er de store taperne og dem blir det sjølsagt stadig flere av, mens de som er født før 1963 blir det færre av, sier KPML.

Foran tariffoppgjøret er det blåst nytt liv i janteloven for arbeidsfolk: Du skal ikke tro at du fortjener mer i lønn!

Mediene og økonomene har pepra oss fulle i flere måneder allerede: «De feite åra er forbi, nå må du innstille deg på minst fem magre.» Bakgrunnen er lav oljepris og fallende investeringer.

Den samme tenkninga ligger til grunn når LO legger rammene for mellomoppgjøret.

Valgkampen og valget er overstått. Også de «rødgrønne» har i praksis gitt opp anstrengelsene for å bevare jobbene ved Union Skien. Arbeiderne må – som alltd – stole på seg sjøl og på klassesolidariteten.

Hjelmer mot kupongklippereNorske Skog-ledelsen og selskapets styre står fast på sitt. Bedriftsforsamlinga fatter endelig vedtak den 4. oktober. De eneste som kan snu flertallet, er trolig skogeierne, som tilsammen sitter på rundt en femtedel av Norske Skog-aksjene. Men også et flertall av de «nasjonale» grunneierne, vil etter alt å dømme følge konsernledelsen.

Husk Viking Askim!
Under valgkampen utspilte det seg en «rørende» omsorg for arbeidsplassene ved Union. Samtlige partier sendte sine toppkandidater i flokk og følge til Skien, og alle skulle «kjempe for arbeidsplassene» og det lokale næringslivet. Så får vi se hva det betyr når den rødgrønne regjeringa skal følge opp sine løfter. LO-ledelsen har allerede krevd minst en plass i regjeringa, med næringsministeren som førstevalg.

Det kan være god grunn til å minne om hvordan det gikk da LO-sekretær Ole Knapp som industriminister i 1991 skulle redde de fem hundre arbeidsplassene ved Viking dekk i Askim fra nedlegging. Fabrikken ble nedlagt, og Knapp ble skarpt kritisert for ikke en gang å ha brukt ervervsloven aktivt.

Ervervsloven
Ervervsloven ble opphevet i 2002 av Bondevik-regjeringa. Det ble da satt sluttstrek for konsesjonsplikt og andre lovreguleringer i forbindelse med oppkjøp og investeringer i Norge. «Opphevelse av ervervsloven innebærer at det settes en sluttstrek for 110 års lovregulering på dette området», skrøt daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen.

Konkurransetilsynet
Enkelte satte sin lit til det felleskapitalistiske kontrollorganet Konkurransetilsynet. RV ba tilsynet granske Norske Skog. 28. september forelå «dommen»: Tilsynet har kommet til at Norske Skog ikke opptrer i strid med konkurranselovens forbud mot misbruk av sin dominerende stilling. – Norske Skog må stå fritt til å restrukturere sin virksomhet for å sikre mer effektiv drift, sier Konkurransetilsynet. Det betyr at Norske Skog heller ikke kan pålegges å selge til Petter Stordalen eller andre 'interessenter'.

Kapitalistenes lovverk er lagd for at kapitalistene skal kunne gjøre hva de vil. For arbeidsfolk gjelder bare det som Rudolf Nilsen sa: Tvers igjennom lov til seier.

Titos Jugoslavia var et agentur for imperialismen, og Norge var en av de viktigste forbindelseslinjene mellom NATO og Jugoslavia. Nå er det jugoslaviske kortet verdiløst for imperialismen, og sannheten kan legges på bordet uten at kommunistene lenger kan «profitere» på den.

Kampen om vikarbyrådirektivet spisser seg til. Ap-toppen er hardt pressa av en samla fagbevegelse, som krever at regjeringa bruker reservasjonsretten mot at direktivet blir norsk lov.

Privatisering, deltidsarbeid og vikarbruk rammer særlig kvinnene.Også koalisjonspartnerne SV og Sp anbefaler veto, det samme gjør en rekke av Arbeiderpartiets egne lokallag. Dermed har den sosialdemokratiske eliten havna i en skvis. De blir nødt til å alliere seg med åpent arbeiderfiendtlige partier som Høyre dersom de skal klare å tvinge direktivet igjennom før snøballen i eget parti ruller for langt.

Parat/YS vil ha en gjennomgang og regelendringer for å bekjempe streikebryteri i framtida. Bakgrunnen er rimeligvis det omfattende streikebryteriet som pågikk under Norwegian-konflikten. Intensjonen er god, men virkemidlene som blir foreslått, er kortsynte og prega av illusjoner om kapitalen og dens stat.

– Vi mangler verktøyene for å motarbeide streikebryteri, sier Vegard Einan, nestleder i Parat. - See more at: http://www.klassekampen.no/article/20150311/ARTICLE/150319969#sthash.uhjhzzfz.dpuf

Internationalens førere har begaat forræderi mot socialismen, idet de har bevilget krigskrediten, ved at gjenta bursjoasiets chauvinistiske løsener i sine land, ved at forsvare krigen og træ ind i de borgerlige ministerier. Indflydelsesrike førere og organer for socialismen i Europa staar idag paa borgerlig-chauvinistisk og liberalt, men ikke paa socialistisk grundlag. Ansvaret for denne besudling av socialismen falder i første række paa de tyske socialdemokrater, som utgjorde den vigtigste og mest indflydelsesrike del av Internatioonalen. Men man bør heller ikke forsvare de franske socialister som mottar ministerposter i bursjoasiets ministerier, det samme bursjoasi som solgte sit fædreland og allierte sig med Bismarck for at undertrykke Pariserkommunen.

Enver Hoxha (1981)

Memoarboka Krustjovistene utkom i 1980.

«HELE dette eventyret ble febrilsk forberedt. De reaksjonære kom til hektene, de reiste seg, talte og handlet åpent. Kvasikommunisten, kulakken og forræderen Imre Nagy, ble med kommunismen som maske bannerfører for titoismen og kampen mot Rákosi. Sistnevnte hadde sett faren som truet partiet og landet og hadde tatt forholdsregler mot Imre Nagy ved å ekskludere ham fra partiet mot slutten av 1955. Men det var for seint. Ungarn var fanget i kontrarevolusjonens spindelvev og var fortapt. Rákosi blei angrepet av Krustsjov og Tito, av Esztergom [den gamle hovedstaden og senter for den katolske kirka i Ungarn - o.a.] og av den utenlandske reaksjonen. Anna Ketli, Mindszenty, grevene og baronene som gikk i tjeneste for verdensreaksjonen som hadde samlet sine krefter i og utenfor Ungarn, i Østerrike og andre steder, organiserte kontrarevolusjonen og sendte inn våpen til bruk i blodbadet som de la opp til.

 

Et senter for reaksjonen

«Petöfi»-klubben blei et senter for reaksjonen. Den utga seg for å være et kulturhus for ungdomsforbundet. I virkeligheten opererte den rett fonran nesa på det ungarske partiet som et sentrum hvor ungarske intellektuelle ikke bare talte imot sosialismen og proletariatets diktatur, men hvor de også forberedte og organiserte seg helt til det punkt da de arrogant presenterte sine krav overfor partiet og regjeringa i form av et ultimatum. Til å begynne med, så lenge Rákosi ennå var i ledelsen, forsøkte man seg med noen forholdsregler: «Petöfi»-klubben blei angrepet i en resolusjon fra sentralkomiteen, et par forfattere ble ekskludert fra partiet. Men dette var bare nålestikk, og på ingen måte radikale åtgjerder. Kontrarevolusjonens ormebol fortsatte å bestå, og kort tid etter ble nesten alle som var blitt angrepet, rehabilitert.

Vi skal ikkje gløyma at den mest aktive motstanden var det dei kommunistiske motstandsgruppene og partisanene i Finnmark som stod for.

red army flagI år er det 70 år sidan den andre verdskrigen var over. Grunna ulik dato for når meldinga om den tyske kapitulasjonen kom offisielt fram til dei ulike landa som var involvert so vert dagen markert på forskjellige dagar, den 8. mai her i Noreg, 7. mai i Storbritannia og Det britiske samveldet og 9. mai i Sovjetsamveldet, no Russland.

I 2005 ble Arbeidsmiljølovens (AML) forbud mot midlertidige ansettelser opphevet av Bondevik-regjeringa. De rødgrønne vant valget samme høst. Det skjedde med aktiv støtte fra LO og på bakgrunn av valgløftet om at denne kvestinga av AML ville bli reversert.
Akkurat dét løftet holdt den nye regjeringa.
Handel og kontor har lenge frontet heltidskravet. 1. mai 2009. Foto: KMC
Handel og kontor har lenge frontet heltidskravet. Her fra 1. mai 2009. Foto: KMC.

Nå kan EUs Vikarbyrådirektiv få til det som Bondevik ikke klarte, dersom ikke kraftig faglig mobilisering tvinger regjeringa til å bruke reservasjonsretten. Hvis regjeringa Stoltenberg implementerer Vikarbyrådirektivet, fjerner den samtidig en av de siste knaggene som LO kan henge sin støtte til det rødgrønne prosjektet på.

Borgerskapet gnir seg i hendene over et LO som aktivt støtter ekspansjonsplanene.

LO-spissene flyr sammen med NHO og Jens Stoltenberg til Indonesia, et regime som antakelig har verdensrekord i nedslakting av arbeiderledere, fagforeningsfolk og kommunister.

I en artikkelserie i tidsskriftet Revolusjon fra 1990, analyserte vi under temaoverskiften «Revisjonismens fallittbo» utviklinga i en rekke av de tidligere sosialistiske landa: Sovjetunionen, DDR, Polen og Jugoslavia. Dette var en periode fylt med frustrasjon i mange gamle venstrepartier verden over – og en periode med hemningsløs eufori i reaksjonens leir.

Fra Revolusjon nr 4 (1990)

Revolusjon nummer 4, 1990 Diktatoriske presidentfullmakter er et desperat svar på det totale forfallet i revisjonistenes Sovjet-imperium.

Det er en utbredt misforståelse at den kontrarevolusjonære prosessen som førte til at sosialismen degenererte og kapitalismen ble restaurert i Sovjetunionen, begynte med Gorbatsjovs innsettelse som generalsekretær i 1985. Sprinteren Gorbatsjov er ankermann i en revisjonistisk maratonstafett. Startskuddet gikk da Krustsjov-revisjonistene tilrante seg ledelsen i parti og stat for trettifem år siden.