onsdag 27 januar 2021

Sokalla venstreradikale organisasjonar si tenkning går i stadig mindre grad utanom dei ideologiske råmene og dei vedtekne sanningane i det borgarlege samfunnet. Dei tradisjonelle «venstrepartia» tapar då og oppslutning både i påverknadskraft, medlemstal og val.

«Det gjeld for kommunistar og revolusjonære å utfordra dei vedtekne sanningane og syna vegen fram mot sosialismen på vegen til det klasselause kommunistiske samfunnet», heiter det mellom anna i den politiske og organisatoriske landsmøtemeldinga som vart drøfta av delegatane.

Landsmøtet slo fast at organisasjonen er på rett kurs og vinn innpass hjå nye folk fleire stader i landet. Men han er framleis liten og treng å styrke og synleggjere seg på ei rekke områder, særskilt i høve til arbeidarklassen og i den faglige kampen.

Gode drøftingar og analyser vitna om høg politisk og ideologisk einskap. Det gjaldt òg ved vala av kameratar til leiande tillitsverv i organisasjonen.

Landsmøtet vedtok desse politiske fråsegnene: