mandag 8 august 2022

baseavtale nei

Møt opp til demonstrasjon mot baseavtalen foran Stortinget torsdag 2. juni kl. 19:00!

Avtalen formaliserer USAs rett til å ha militære baser i Norge og er et åpent brudd med Norges tidligere uttrykte basepolitikk. Når en fremmed stat i fredstid gis rett til å utøve ekstraterritoriell jurisdiksjon på betydelige landområder, er dette opplagt i strid med Grunnlovens § 1 om at «Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike». Senterpartiets påståtte forsvar av norsk sjølråderett står ikke til troende.

Møt opp foran Stortinget torsdag 2. juni kl. 19:00!

Solbergregjeringa signerte juli 2021 en bilateral tilleggsavtale mellom Norge og USA om etablering av fire amerikanske baser i Norge. De amerikanske basene skal ligge i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund orlogsstasjon. Den sittende regjeringa støtter avtalen og Stortinget behandler saken 3. juni. Stortingskomiteen som anbefaler godkjenning av avtalen vedgår sjøl at «Tilleggsavtalen vil endre dagens rettslige rammeverk på en rekke sentrale punkter. Den går lenger enn tidligere avtaler i å gi amerikanske styrker rettigheter i Norge». 

Regjeringa – forrige og nåværende – påstår at avtalen er «lite inngripende» og at myndighetsoverføringen til USA derfor kan besluttes med alminnelig flertall. Sannheten er at Norge har liten mulighet for å gripe inn mot amerikansk egenrådighet på basene. Avtalen er i virkeligheten brudd på flere grunnlovsparagrafer som forbyr myndighetsoverføring av denne typen.

Senterpartiet avkledd

Regjeringspartner Senterpartiet er redusert til et 6-prosentparti på meningsmålingene. Dette er omlag en tredjedel av valgoppslutninga høsten 2021. Partiets store oppslutning ved stortingsvalget skyldtes i stor grad løfter om å forsvare norsk suverenitet overfor EU og motstand mot EØS. Velgerne er åpenbart skuffa over den innsatsen. 

Senterpartiet, som sitter med både forsvars- og justisministeren, mister nå siste rest av troverdighet når Sp villig vekk avstår suverenitet over norsk territorium til USA. Når partiet selger sjølråderetten til USA, hvorfor skal vi tro på at partiet forsvarer sjølråderetten overfor EU?

Brei motstand fra fredsorganisasjoner, fagbevegelse og miljøorganisasjoner

En rekke organisasjoner er mot avtalen og støtter Aksjon mot baseavtalen. De viser til at baseavtalen blant annet:

  • Er i strid med baseerklæringen av 1949
  • Øker faren for bruk av atomvåpen, øker opprustning og spenning i våre områder
  • Kan åpne for amerikanske menneskerettsbrudd på norsk territorium
  • Svekker demokrati og undergraver norsk suverenitet
  • Skader natur, miljø og klima

 Forsvar norsk suverenitet – Ingen baseavtale med USA!