mandag 16 mai 2022

Rød sommerleir 2016 hadde nasjonal suverenitet som gjennomgangstema. Sommerleiren vedtok denne uttalelsen.

Nei til sosial dumping!Våre rettigheter, vår velferd og det nasjonale sjølstyret er alvorlig truet. Gjennom avtaler som EØS og TISA selger norske myndigheter unna de nasjonale forsvarsverkene bit for bit. Den foreløpig siste suverenitetsavståelsen gjelder Finanstilsynet. Norge er også i ferd med å avstå suverenitet til EUs nye grensevaktstyrke. Vi ser igjen og igjen at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet alltid tjener den norske og europeiske storkapitalens interesser.

Det er verken flyktninger eller innvandrere som truer velferden og våre rettigheter. De som truer velferden er kapitalen og makthaverne, som gjennom EØS-avtalen utnytter den frie flyten av arbeidskraft til sosial dumping og fagforeningsknusing. EØS-avtalen legger til rette for at arbeidstakere i EØS-området blir utsatt for sosial dumping og diskriminering. Kravet i Utlendingsloven om at norsk tarifflønn skal legges til grunn for arbeidstakere utenfor EØS, må derfor utvides til å gjelde alle arbeidsinnvandrere uten unntak.

– Kapitalens norske makthavere underminerer valgte organers myndighet og den nasjonale suvereniteten.

EØS og avtaler som TISA og TTIP betyr deregulering, fleksibilisering og fri flyt av tjenester, kapital og arbeidskraft på kapitalens premisser. Disse udemokratiske avtalene betyr at lovgivning og valgte organer blir tilsidesatt. Privatisering vil ikke la seg omgjøre og sosial dumping blir permanent. Med disse avtalene får internasjonale monopoler og tvistedomstoler makt til å overprøve hva valgte organer og suverene stater måtte bestemme.

Realitetene viser at kapitalens norske makthavere underminerer valgte organers myndighet og den nasjonale suvereniteten. Det er i dag bare arbeiderklassen og de folkelige kreftene som kan forsvare sjølstyre og velferd.

På kort sikt må Norge ut av EØS og trekke seg fra forhandlingene om den udemokratiske TISA-avtalen. På lengre sikt må arbeiderklassen og folket frata borgerskapet makta.

Det er bare arbeidernes egen statsmakt – sosialismen – som kan sikre sjølstyre, arbeid, velferd, solidariske rettigheter og ei framtid uten kriser.

Rød sommerleir

Akershus, august 2016.

Rød sommerleir samler hvert år revolusjonære og progressive fra store deler av landet. Leiren blir arrangert av Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml).