lørdag 24 oktober 2020

Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. januar 2011

lo_osloDe negative konsekvensene ved å innføre EUs tredje postdirektiv er så store at regjeringen må gå inn for å benytte den demokratiske reservasjonsretten vi har i EØS-avtalen.

Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge og bidrar til at vi kan bo og jobbe i hele landet på like vilkår. En innføring av postdirektivet vil ramme servicenivået og kvaliteten på posttjenestene. Folk og næringsliv i distrikts-Norge vil få dyrere posttjenester i et liberalisert postmarked. Dagens postlov, konsesjon og enhetsporto er en garantist for at folk og næringsliv har tilgang til rimelige, likeverdige, gode og pålitelige posttjenester, slik at folk kan jobbe og bo i hele landet. Alt dette må revideres og endres ved en eventuell liberalisering av postmarkedet. Det som står på spill er et av verdens beste posttilbud.

Parole 1. mai i Oslo 2009. Foto: Revolusjon.LO-kongressen i 2009 vedtok at det er aktuelt å bruke reservasjonsretten og at innføring av postdirektivet måtte utsettes i påvente av grundigere utredninger.

I Soria Moria 2 er det slått fast at regjeringen gjennom konsesjon vil sikre opprettholdelse av de samfunnspålagte oppgavene Posten har, og legge fram forslag til ny postlov for å opprettholde et likeverdig tilbud av posttjenester i hele landet til lik pris. Før endelig beslutning ville regjeringen innhente kunnskap og utrede konsekvenser ved en eventuell implementering av postdirektivet.

I tråd med LO-kongressens vedtak og Soria Moria 2, har regjeringen ved Samferdselsdepartementet fått utført hele fem forskjellige utredninger. Regjeringen har med dette fått svar på alt som var etterspurt. Utredningene har i klartekst konkludert med følgende:

  • Statens kostnader til kjøp av ulønnsomme posttjenester er beregnet til å øke dramatisk ved å opprettholde posttjenestene på dagens nivå dersom man implementerer EUs tredje postdirektiv.
  • Faren for sosial dumping er stor. Det kan vises til at samtlige EU land som har liberalisert brevpostmarkedet de siste årene har fått sosial dumping blant postansatte.
  • De juridiske sidene ved å benytte reservasjonsretten mot direktivet er også vurdert. Konklusjonen er at de juridiske konsekvensene er minimale. Postsektoren er et område som er lett å avgrense.

LO i Oslo krever at regjeringen legger ned veto mot EUs tredje postdirektiv.