mandag 6 desember 2021

De mexicanske kommunistene i PCM-ML oppsummerer hendelsene i Oaxaca, der Fox-regimet har tydd til fascistisk undertrykking for å slå ned folkeprotesten.

Kommuniké fra sentralkomiteen i Mexicos Kommunistiske Parti (marxist-leninistene)

Ya cayo. Nei til kapitalismen, all makt til folket!
Den revolusjonære og demokratiske prosessen går framover, og driver reaksjonens og fascismens styrker og den kapitalistiske staten til å gripe til tiltak mot folket. Men disse tiltaka har ikke svekka vår kampånd. Tvert i mot har dette provosert mange millioner av Mexicos undertrykte til å vende seg imot statens handlinger, og dette har gjort at vår organisasjon nå danner det som vil bli Enhetsfronten mot finansoligarkiet.

Finansoligarkene er ute av stand til å løse Mexicos store problemer, ettersom de sjøl er skyld i dem. Med okkupasjonsmakt prøver de å stoppe og undertrykke denne revolusjonære prosessen til fordel for monopolene og imperialistene for å ytterligere øke den ekstreme graden av utbytting og undertrykking.

Lærdommene til det heroiske folket i Oaxaca på deres lange marsj og deres faste motstand mot fascist-offensiven, markerer uten tvil en ny tolkning av den nasjonale virkeligheten, som er mye klarere og mer omfattende når det gjelder det kapitalistiske systemets sanne vesen. Disse lærdommene viser hva Mexicos underordning under nykolonialismen betyr, hva Plan Puebla Panama og frihandelsavtalen betyr, hva alt søppelet til den internasjonale borgerlige turistnæringa fører til: forsvar for direktørene og godsherrene, og opprettholdelsen av fengselsaktige fabrikker for millioner av proletarer.

Oaxaca er nå en inspirasjon for arbeiderklassa og hele det meksikanske folket. De har vært utsatt for ruinering og undertrtykking fra borgerskapet og de borgerlige partiene, de lider nå under brutal undertrykking fra regimet bare fordi de krever frihet, demokrati, og bedre leveforhold. Som svar har finansoligarkiet ikke gjort annet enn å manøvere og pønske ut hvordan de skal bevare tinga som de er. Dette har avslørt rolla til staten, til dens instistusjoner, til de politiske partia og til media, og har med dette samtidig vist oss behovet for den proletariske revolusjonen.

Handlingene fra finansoligarkene og dens stat i forhold til de sosiale problema i Oaxaca er deler av den politikken som de vil binde hele det meksikanske folket med; det er folk som Ulises Ruiz i alle statene i republikken under alle fargene (gult, blått og trikoloren) [dette refererer til fargene til alle de viktiste partia i Mexico, PRI, PAN og PRD - oversetters merknad], men i Oaxaca møtte de organisert motstand og klassebevissthet og derfor prøver de å drukne folket der i blod.

Kapitalens diktatur er hva det føderale opprørspolitiet forsvarer i Oaxaca og ingenting annet. Storkapitalen støtter Fox og hans press på folket, utlevering av landet til imperialismen er programmet til Cauldron, borgerskapets utnytting av folkets ressurser er målet til Ulises Ruiz og til den klassa han representerer; dette er spørsmåla som står på dagsorden i Oaxaca og i hele landet. Derfor bør kampen nå spres vidt og djupt i fjellene, på kysten, på landsbygda og byene - i alle deler av landet vårt.

Angrepa fra de føderale styrkene mot folket i Oaxaca betyr også at det borgerlige demokratiet har blitt nedkjempa, det borgerlige demokratiet har mista sin maske og nå er det umulig for borgerskapet å fortsette å styre som tidligere, uten å innføre fullstendig fascisme. Dette er årsaken til at det er så mye militærbevilgninger, og det er årsaken til at de forsøker å undertrykke et ydmykt folk, slik at de utbytta og undertrtykte ikke tør å sette spørsmålstegn ved tingenes nåværende orden.

Men tingene utvikler seg ikke slik finansoligarkiet hadde håpa, og derfor risikerer de i enda større grad å miste sin troverdighet. Regimet deres blir møtt med allmenn avvisning i folket og alt som gjenstår for borgerskapet er å kaste seg sjøl i armene på imperialistene helt og fullt. Skritt for skritt, tomme for tomme i gatene i Oaxaca støter de som støtter Fox, imperialistene, finansoligarkiet og dets servile partier mot et folk som forkaster systemet deres, og framfor alt krigserklæringa fra dette folket som er lei av elendigheten og undertrykkinga som har holdt dem nede.

Undertrykkinga fra regimet og den måten dette blei støttet opp under gjennom senatet og gjennom ledelsene i PRI, PAN og PRD, viser klart at alle kapitalismens krefter nå slår seg sammen for å opprettholde et system med privat eiendomsrett.

På samme måte viser de forskjellige variantene av en såkalt kapitalisme med menneskelig ansikt seg ute av stand til å kvele fascismen, til å rokke ved grunnlaget for profittmaksimeringa, eller det borgerlig-demokratiske systemet i seg sjøl. De viser alle at de er ute av stand til å løse de økonomiske, politiske og sosiale problema, de avslører at ikke noe av den gamle sosialdemokratiske politikken, enten den kaller seg venstreorientert, ny-liberal, borgerlig-nasjonal, eller patriotisk er nok for å lulle arbeidermassenes klasseinstinkt i søvn.

Den revolusjonære folkefronten.Derfor kaller partiet vårt og FPR [Den revolusjonære folkefronten] til folkelig motstand og for en offensiv mot det borgerlige regimet, til forsvar av våre sosiale interesser, for ei folkeregjering av arbeidere og fattige bønder.
  • Stopp undertrykkinga!
  • PFP [det føderale opprørspolitiet] ut av Oaxaca!
  • Proletarer i alle land - foren dere!
  • Bare sosialistisk revolusjon er forandring!

Oversettelse: S.Haug

Bakgrunn

Den 29. oktober rykket det føderale politiet inn i provinshovedstaden Oaxaca med store styrker, støttet av stridsvogner og helikoptre. Tusenvis av kvinner og menn svarte med å mobilisere i gatene og satte opp barrikader.

Folket i provinsen har siden mai vært i opprør mot korrupte politikere og terror fra paramilitære morderbander. Oaxaca er Mexicos fattigste provins, og den med størst indianerbefolkning. 70.000 lærere har vært i streik i flere måneder, og flere lærere er blitt skutt av de paramilitære. Provinsguvernøren Ulises Ruiz Ortiz er berykta for å bruke politifolk i sivile klær som paramilitære, og folket krever at han går av.