lørdag 6 mars 2021

Arbeidere, bønder, ungdom og urfolk i Ecuador har i mange år kjempet mot imperialismen, særlig USA-imperialismen. De har sloss for sosial framgang og for sin nasjonale frigjøring.

I denne kampen har man alltid kunnet regne med aktivt engasjement fra Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE), fra MPD (Movimiento Popular Democrático) og fra alle sosiale og faglige krefter som inngår i Folkefronten.

Disse kreftene som kjemper for revolusjonær forandring, mot imperialismen og for demokrati, revolusjon og sosialisme, har gått i spissen for de store folkebevegelsene som har utvikla seg i Ecuador. Disse kreftene har konfrontert hard undertrykking, de har aldri vaklet i sin politikk. Noen ganger har de støttet regjeringer når disse har handlet i samsvar med interessene og ønskene til folkene i Ecuador, andre ganger har disse kreftene oppfordret arbeiderklassen og folket til å stå opp og forsvare seg når interessene deres har vært truet.

Det er politikken og det revolusjonære pågangsmotet til disse kreftene som bidro til valget av R. Correa til presidentskapet i republikken, det er de som var med på å gi den nåværende grunnloven en progressiv og anti-imperialistisk karakter. De samme kreftene har også alltid bekjempet alle forsøk fra de reaksjonære, støttet av imperialismen, til å øve press på den politiske makta og fremme en nyliberal politikk.

Blekket på Grunnloven var ennå ikke tørt da president Correa og hans allierte begynte å føre en politikk med dekreter og lover som er i strid med grunnlovens ånd og innhold. Dermed la han opp til kamp og motstand fra ulike lag av folket som rammes av upopulære tiltak fra presidenten og hans regjering.

De revolusjonære kreftene har åpenbart ikke bare ledet, men de har stått i forkant av denne motstanden, og har oppfordret presidenten til å endre sin politikk, til å respektere sine forpliktelser og til å møte de rettmessige krav fra de samfunnslaga som er hardest rammet av tiltakene av nyliberal karakter som er påtunget dem på autoritært vis; gjennom trykk, utpressing og arroganse fra presidenten.

Studentlederen Marcelo Rivera i sultestreik.
Leder av studenføderasjonen FEUE Marcelo Rivera akuttinnlegges den 10. november etter mange dagers sultestreik.

Opprøret blant politiet og deler av hæren den 30. september, henger sammen med den sosiale konfrontasjonen som sprer seg og fordyper seg i folkets breie lag, blant lærere, ungdom, urfolk, i fagbevegelsen og blant de organiserte revolusjonære kreftene på den ene sida, og regimet som gjør innrømmelser til oligarkiet på den andre sida.

Correa tyr til provokasjon i stor skala når han karakteriserer dette opprøret som et kuppforsøk. Ikke på noe tidspunkt var det et mål å velte regjeringa, det var derimot manipulasjon i stor skala, nasjonalt og internasjonalt, som ble satt i scene av Correa og hans allierte.

Ett av målene for denne manøvren er kriminalisering av alle sosiale og politiske motkrefter, spesielt deler av den revolusjonære venstresida. I dag er undertrykkinga særlig rettet mot ledere i folkelige organisasjoner, studentforeninger, lærere ... og Correa er taus.

Men Correa tar feil hvis han tror han kan slå ned arbeiderbevegelsen og folkets organisasjoner. Urfolksorganisasjoner, sosiale og politiske krefter vil aldri oppgi kampen for sosiale frramskritt, demokrati, nasjonal suverenitet.

Våre partier og organisasjoner:

 1. Uttrykker vår solidaritet med PCMLE, MPD og alle faglige, sosiale og politiske krefter som kjemper for demokrati, sosial og nasjonal frigjøring i Ecuador.
 2. Fordømmer skarpt den bølgen av undertrykkelse som er utløst av president Correa og hans regime mot de samme kreftene som alltid har vært på parti med folket, mot reaksjonen og imperialismen.
 3. Vi krever umiddelbar løslatelse av fengslede folkelige aktivister og at trakasseringa opphører. I særdeleshet forlanger vi frihet for kamerat Marcelo Rivera, president i FEUE, som i en fullstendig illegal prosess er anklaget for «terrorisme», og som har begynt en sultestreik. Dette er et opplagt tilfelle av politisk undertrykking på grunnlag av falske anklager.
 4. Vi oppfordrer arbeiderne og folkene i våre land og på internasjonalt nivå, organisasjoner som forsvarer demokratiske friheter og solidaritet med kjempende folk, spesielt folkene i Latin-Amerika, om å avsløre og fordømme manipulasjon og manøvrene til regjeringen R. Correa, og uttrykke sin solidaritet med de krefter i Ecuador som kjemper for sosial og nasjonal frigjøring.
 5. Vi forplikter oss til å forsterke den anti-imperialistiske solidariteten med kampene som føres av folkene i Latin-Amerika.
 6. Vi forplikter oss til å utvikle en informasjonskampanje mot desinformasjonen, for å få fram sannheten rundt hendelsene i Ecuador.

Madrid, 31. oktober 2010

Signert:

 • PCE (m-l), Spania
 • PCOF, Frankrike
 • PCOT, Tunisia
 • Kommunistisk Plattform, Italia
 • PcdeC (m-l), Colombia
 • TDKP, Tyrkia
 • Viá Democrática

ML-gruppa Revolusjon har tilsluttet seg denne uttalelsen.

Oversettelse ved Revolusjon. Redaksjonen tar forbehold om mulige unøyaktigheter i den norske oversettelsen.