tirsdag 24 mai 2022

I november 2005 inngikk  de to revolusjonære partiene i Den dominikanske republikken – Det dominikanske arbeiderpartiet, PTD ML, og Arbeidets kommunistiske parti, PCT, en avtale om politisk samarbeid.
Avtalen kom etter en lang periode med diskusjoner og felles innsats i den folkelige politiske kampen, og de to partiene uttrykker håpet om at avtalen vil skape et breiere grunnlag for den revolusjonære kampen i landet.

Avtalens målsetting

Avtalen slår fast at trass i visse økonomiske og politiske endringer i de siste 25 åra, er den kapitalistiske utbyttinga blitt styrka i Den dominikanske republikken. 80 % av innbyggerne lever i djup fattigdom, og det fins nesten to millioner analfabeter. Det nasjonale sjølstyret er erstatta av åpen innblanding fra USA-ambassadens side, og fra andre finansielle og imperialistiske krefter.

Videre påpeker avtalen at den nåværende situasjonen setter forsvaret av den nasjonale suvereniteten og innføring av demokratisk medbestemmelse på dagsordenen, uten at en oppgir de strategiske måla - som er å bygge sosialismen og kommunismen under den revolusjonære ledelsen til arbeiderklassen og dens proletariske marxist-leninistiske parti.

De to partiene forplikter seg til å arbeide for å bidra til å bygge opp en enhetlig revolusjonær ledelse i landet, og styrke Folkets Enhet som en kim til en enhetlig strategi - for å skape et breit politisk og sosialt alternativ av landets progressive krefter, med sikte på å overta makta og bygge en sjølstendig og demokratisk nasjon.

Politiske oppgaver

Partiene vil samarbeide med andre revolusjonære organisasjoner og progressive bevegelser for å omdanne og forvandle masseorganisasjonene, og arbeide for en enhetlig kultur i den sosiale bevegelsen. Avtalen innebærer ikke noen begrensning av partienes mulighet til avtaler med andre organisasjoner, så lenge det ikke kommer i strid med den inngåtte avtalen.

Især vil partiene konsentrere innsatsen overfor ungdom og studenter, i nærmiljøene, og overfor lærere, fagforeninger og bondebevegelser. Den mest umiddelbare oppgaven blir å samordne og deretter forene kreftene i deler av arbeidet i ungdoms- og lærerfronten.

Partiene vil også arbeide for å komme fram til felles standpunkter i forhold til viktige hendelser, og vil prøve å sende felles delegasjoner til internajonale sammenkomster.

Hva betyr avtalen?

Denne avtalen forekommer meg å være svært positiv, skriver Francisco Caraballo i en kommentar. (Caraballo er en velkjent colombiansk revolusjonær og kommunistisk leder, som for tida soner lang fengselsstraff som politisk fange, mens det i alle verdensdeler foregår en permanent kampanje for å få ham løslatt. Les intervju med Caraballo i Revolusjon nr 28.)

Caraballo påpeker behovet for samordnet politisk innsats i land som Den dominikanske republikken, der utviklinga fører til økt underkastelse under USAs makt og superutbytting av brede befolkningslag. De mektige økonomiske  gruppene som er knytta til de multinasjonale selskapene bryr seg bare om sin egen fortjeneste - mens de som produserer rikdommene, blir stadig fattigere. Han uttrykker også håpet om at enhetsavtaler og felles innsats blir utbredt så breit som mulig i ulike lag av samfunnet. Men først og fremst er det viktig at det blir kjent i den sosiale bevegelsen.

Bygger på artikkelen  For revolusjonær enhet, først trykt i partiavisa Lucha, oversatt av tidsskriftet Revolutionary Democracy.
Til norsk ved SB.

Arbeidets kommunistiske parti er medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).