25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

For arbeiderklassens og de undertrykte folkenes felles kampfront mot imperialismen og reaksjonen

I løpet av den siste måneden har det skjedd en faretruende akselerasjon i retning av imperialistisk krig. Frankrike, USA, Russland, Tyskland, Storbritannia og andre imperialistiske makter har utnyttet og misbrukt solidariteten med ofrene for de barbariske angrepene i Paris. De har trappet opp sin militære intervensjon i Syria, porten til olja i Midtøsten, og har erklært at de er i krig med den såkalte Islamske Stat.

Samtidig har borgerskapets regjeringer økt militærutgiftene – for innstrammingspolitikken gjelder bare for folkets velferd, ikke for militærutgifter. De har satt inn politi og repressive tiltak for å lamme arbeiderne og fagbevegelsen og de unge som gir uttrykk for protest. De har iverksatt tvangstiltak mot migrantene som rømmer fra krigsområder. Den reaksjonære forvandlinga av de borgerlig-demokratiske statene fortsetter, blant annet ved at massene blir forgiftet med rasisme og muslimhat.

Det tyrkiske flyvåpenets nedskyting av en russisk jagerbomber har forbitret striden mellom imperialistene og kapitalistiske krefter om herredømme over Syria og hele regionen, noe som kan resultere i en omfattende væpnet konflikt.

Vi fordømmer uten forbehold den terroren mot folket som har rammet i Tyrkia, Frankrike, Tunisia, Libanon, Egypt, Nigeria, Mali, Kamerun, og som har tatt livet av et stort antall uskyldige mennesker. Dette er en reaksjonær terrorisme som har som siktemål å holde folk nede i tilbakeliggenhet, i underkastelse og i religiøs obskurantisme, som kan styre folkets kamp i en retning som tjener imperialismen og rettes imot de progressive og revolusjonære kreftene.

Vi fordømmer den bedragerske manipuleringa av terrorangrepene som imperialistene og de herskende klasser bedriver i den hensikt å trekke arbeiderne og folkene inn i forberedelsene til en ny imperialistisk krig.

De blodige angrepene begått av bander av fanatiske jihadister er utillatelige. Men hvem er det som har fremavlet, bevæpnet og støttet dem?

Jihadistisk terrorisme har utviklet seg som følge av tiår med ødeleggende væpna intervensjoner fra den amerikanske imperialismen og dens allierte i Midtøsten, i Afghanistan, i Maghreb og i Afrika sør for Sahara, intervensjoner utløst av løgner og falske påskudd for å utbytte folket og deres naturressurser. Terrorismen er en direkte følge av krigspolitikken, av den imperialistiske plyndringa, av kupp og intervensjoner med millioner av ofre, overgrep, tortur, ødeleggelse av byer, politisk destabilisering, massemigrasjon, elendighet og fortvilelse, som avfødte en reaksjonær borgerkrig i Irak og Syria, land som er lemlestet for å nytegne kartet i regionen.

Lederne av de imperialistiske statene er ansvarlige for militære intervensjoner som har fôret jihadist-fanatismen. Det er de som i årevis har støttet, bevæpnet og brukt den sionistiske statsterrorismen og terrorismen fra al-Qaida og Daesh (IS) for å styrke sitt herredømme. De er de samme som selger våpen og gjøre forretninger med sponsorene av Salafi-terrorismen, som bryter med internasjonale lover og som begår gigantiske forbrytelser mot arbeiderne og folkene.

«Årsaken» til imperialistenes væpnede intervensjon i Syria har ingenting å gjøre med interessene og framtidshåpet til folket i Syria eller med frihetstrangen til de undertrykte folkene, som det palestinske og kurdiske folket. Den imperialistiske intervensjonen skjer på vegne av kapitalistiske monopoler og indre, regionale og internasjonale reaksjonære krefter.

Det reelle innholdet i politikken som imperialistene har ført i Syria, i Irak, i Afghanistan, i Afrika og Latin-Amerika, er den knivskarpe kampen mellom USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Tyrkia osv. for en nyoppdeling av verden, av innflytelsessfærer, av markedene, av ressursene i de avhengige land, gjennom en utrettelig økonomisk krig og militære operasjoner. Det er kampen fra et avfeldig og råtnende borgerskap i de «store nasjoner» for oppstykking og slaveri av de «små» nasjoner, for å øke finansoligarkenes super-profitter. At de også har et motsetningsforhold til den jihadistiske terrorismen er underordnet og endrer ikke ved den imperialistiske karakteren til den militære intervensjonen.

«Oppførselen til lederne for de sosial-demokratiske, reformistiske og revisjonistiske partiene er et regelrett svik mot arbeiderklassen og folkene.»

I denne dramatiske situasjonen er oppførselen til lederne for de sosialdemokratiske, reformistiske og revisjonistiske partiene et regelrett svik mot arbeiderklassen og folkene, mot fred og demokrati.

Opportunistene stemmer for krigsforberedelsene og krigsutgiftene, for unntakstilstanden, de erklærer «hellig forbund» med oligarkiet, de er med på å vedta en politikk for undertrykking av folket og de gjentar de nasjonalistiske frasene fra høyresida og fascistene. De gjør seg til et vedheng til den imperialistiske politikken og propagandaen. Revisjonistene anbefaler på sin side folket å støtte seg på en imperialisme, russisk eller kinesisk, for å kjempe mot en annen, den nordamerikanske. Begge skjønnmaler imperialismen, trekker et slør over øynene til arbeiderne og folkene når det gjelder den borgerlige statens og de kapitalistiske monopolenes politikk for utbytting og undertrykking. Begge forråder de revolusjonens sak og folkenes frigjøring.

Det revolusjonære proletariatet vil ikke la seg føre bak lyset av disse forrædere. Det vil gå til handling for å fordømme, for å avdekke og for å overvinne denne politikken for krig, terror og elendighet som imperialistene og de herskende klasser i alle land forfekter.

Vi krever tilbaketrekking av alle imperialistiske og kapitalistiske krefter fra Syria, Irak og andre land i regionen. Vi krever at alle utenlandske tropper trekkes ut og slutt på enhver form for støtte til jihadist-styrkene.

Vi krever utmelding fra og oppløsning av krigsalliansene, vi forlanger demontering av militærbaser på fremmed jord, som de amerikanske og NATO-basene som finnes i våre land!

Vi sier nei til krigsbevilgninger, til opprustning, til militariseringa som de borgerlige regjeringer bedriver.

Vi avviser stengte grenser for innvandrere, vi sier nei til rasisme og muslimhat.

Vi avviser unntakstilstanden som er innført i noen av våre land. Vi krever retten til å demonstrere, til å avholde møter, til streik, vi forsvarer ytrings- og bevegelsesfriheten. La oss gjennom felles aksjoner organisere en ubønnhørlig kamp fra de utbyttede og undertrykte folkene mot utbytterne og krigshisserne, basert på de politiske og økonomiske interesse til arbeiderklassen.

Vi gir vår støtte til nasjonale og sosiale frigjøringsbevegelser og vi forsvarer de undertrykte nasjonenes rett til selvbestemmelse, også om de krever løsrivelse.

La oss kjempe mot nasjonalisme og sjåvinisme, la oss appellere til den internasjonale solidariteten til arbeiderne og verdens folk.

For en felles kampfront mellom arbeiderklassen og de undertrykte folkene i Midtøsten, Afrika, Asia, Latin-Amerika og over hele verden imot imperialisme, reaksjon og fascisme!

Stilt overfor det imperialistiske kapitalistiske barbari er revolusjon og sosialisme den eneste løsningen!

Desember 2015

Samordningsutvalget for Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

 

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, der også ML-gruppa Revolusjon deltar, har medlemspartier i alle regioner som er berørt av imperialismens krigshandlinger og de siste terroranslagene.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre