lørdag 22 januar 2022

Indirekte sier dommens avsnitt (81) likevel at det var tariffbrudd og streikebryteri som foregikk, samtidig som NHO og Nor Lines blir frikjent!

«I den foreliggende situasjon hadde losse- og lastarbeiderne nedlagt arbeidet i lovlig arbeidskamp i form av sympatiaksjon til støtte for en annen lovlig konflikt, jf. Hovedavtalen LO–NHO § 3-6. Det er fra NHOs side ikke reist innsigelser mot rettmessigheten av sympatiaksjonen. Sympatistreik adskiller seg ikke fra ordinær streik med hensyn til partens gjensidige tarifforpliktelser. Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer tariffbrudd.»

[Les hele dommen her]

Tariffestet praksis betyr ingenting

Det har lenge vært praksis at de organiserte havnearbeiderne i Tromsø utførte jobben. Sør- og Nord-Norgeavtalen (tariffavtalen) viser til at «[N]uværende praksis opprettholdes på hvert sted hvis ikke annerledes bestemmes i særtariffene». Dette avfeier Arbeidsretten – der det også sitter to oppnevnte dommere fra «fagbevegelsen», Tove Stangnes og Kjell Bjørndalen. Disse to har ikke engang skam nok til å markere dissens.

Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer
er vi træller alle mann.
Rudolf Nilsen

Retten slutter seg i realiteten til NHOs tilsidesettelse av hevdvunnen praksis og til NHO sin påstand om at står bedriften fritt å velge hvem som skal stue skipene hvis det dreier seg om «eget anlegg». Retten stiller ikke engang spørsmål ved at Nor Lines ikke eier, men leier, området på Skattøra. Tvert imot presiserer dommen følgende: «Skattøra er et område Nor Lines AS leier og har eksklusiv rådighet over.»

Arbeidsdomstolen slår samtidig fast at NHO ikke kan vri seg unna den generelle fortrinnsretten som ILO-konvensjon 137 gir organiserte bryggearbeidere.

– Nor Lines AS var å anse som den streikerammede bedriften, og fortrinnsretten kan ikke forstås slik at bedriften da sto fritt til å benytte andre uten at dette representerer et tariffbrudd, refererer FriFagbevegelse fra dommen.

NHO fornøyd

NHO oppsummerer fornøyd på sine hjemmesider: «Dette er den andre saken som slår fast at tariffavtalte bestemmelser for losse- og lastearbeidere ikke gjelder på private bedriftskaier. Ved slike havner står bedriften fritt til å benytte egne ansatte.»

Den første saken som NHO viser til er dommen av 8. oktober i fjor. Sjøl om Transportarbeiderforbundet kan trøste seg med at NHO er satt på plass i forhold til fortrinnsretten i alminnelighet, så ligger den store faren i at kapitalmakta nå kan støtte seg på Arbeidsrettens fortolkning av «eksklusiv rådighet» på private kaianlegg – hvor de altså vil ha sjøfolk på sultelønninger og egne ansatte til å gjøre jobben.

«For fartøyer på 50 tonn dw. og derover som går fra norsk havn - utenlandsk havn eller omvendt, skal losse- og lastearbeidet utføres av losse- og lastearbeidere. Unntatt er all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting.»

Fra Rammeavtalen for losse- og lastearbeid.

Det er vanskelig å tolke denne dommen annerledes enn at NHO har fått styrket ryggdekning for sin svinske strategi. Den går ut på å tøye unntaksbestemmelsene i ILO-konvensjonen og rammeavtalene til det ytterste ved å privatisere havneanlegg og deretter presse ut de organiserte bryggesjauerne.

Støtbrigade for privatisering

Oslo Havn KF er støtbrigaden for iverksetting av denne planen i kommunalt eide havner. Gjennom politisk korrumperte havnestyrer kan man, som i Oslo, bortforpakte offentlige kaianlegg til private operatører. Vips, så har man gitt private aktører eksklusiv rådighet over offentlig område og eiendom flere tiår fram i tid.

Og vips igjen, så faller fortrinnsretten til bryggearbeiderne bort på disse «private» anleggene.

Slik er den borgerlige klasselogikken som Arbeidsretten skal gi et falskt skinn av objektivitet.

Bryggesjauerne i Oslo gjennomfører havnemarsjer mot politikerne i byen fram mot kommunevalget 14. september. Bli med og vis solidaritet!
Her finner du en oversikt over datoer og oppmøtested for havnemarsjene.