25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kommunistisk plattform oppfordrer til å stemme nei til det anbefalte meklingsforslaget i NHO/LO oppgjøret. Avtaleforslaget er skreddersydd for å redde Stortingets råtne pensjonsforlik fra å bli undergravd ved en videreføring av dagens Avtalefestet pensjon (AFP). Ei slik videreføring av prinsippet bak AFP er nettopp det som var og er fagbevegelsens hovedkrav, og som ble slått fast av LO-kongressen i 2005.

De aller første linjene i Riksmeklingsmannens forslag, som er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget til LO, banker fast at det er «arbeidslinja» som rår: «Stortingets vedtak som ny alderspensjon i folketrygden fra 2010 forutsetter at øvrige deler av pensjonssystemet skal tilpasses den nye reformen.» Og videre: «(P)artene (er) enige om at eksisterende AFP-ordning skal avløses av en ny AFP-ordning som er tilpasset regelverket i den nye alderspensjonen.»

Pensjonene skal altså trappes ned i tråd med stortingsforliket og arbeidslinja, og LO er med på ferden. Også de forbundslederne som skulle være «vokterne» av AFP, som Transportarbeiderforbundets Per Østvold, har vært med på å anbefale forslaget.

Full pott?

LO-leder Roar Flåthen kaller både lønnstillegget på fattige to kroner i timen og forslaget til ny AFP «Full pott for LO». Flåthen begrunner det som følger: – Levealdersjusteringen i den nye folketrygden blir helt kompensert for alle som er født før 1954, og delvis kompensert for alle født før 1963. Pensjonsdekningen for senere årskull skal vurderes senest i 2017.
En slik gradvis innfasing er i tråd med LO-kongressens vedtak, påstår Flåthen.

Den siste påstanden er en frekkhet. LO-kongressen vedtok at «(D)det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealdersjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd.» Det lå i kortene at det skulle omfatte alle, også framtidige generasjoner.

Regjeringsdiktat

Men hva står det i meklingsforslaget, som har som vedlegg et tariffdirektiv fra statsministerens kontor? Stoltenberg forutsetter her «(E)en gradvis innfasing av levealdersjusteringen som følger av forslaget i høringsnotatet om ny alderspensjon … ».  AFP-tillegget og skjerminga i forhold til levealdersjusteringa (les: avkorting i pensjonene) skal «ikke (påvirke) alderspensjonen til personer født i 1963 eller senere».

I klartekst betyr dette i beste fall at avtaleforslaget bare innfrir LO-kongressens vedtak for de som er eldre enn 54 år, mens de som i dag er 45 år eller yngre blir ofre for det nye pensjonsregimet og pensjonsranet.

Trøsten skal være at «partene» senest i 2017 skal evaluere overgangen til ny AFP og vurdere behovet for endring av ytelsenes størrelse (9.3.). Det skal utrolig mye til for at LO i løpet av de neste ni åra kommer til å befinne seg i en tilsvarende gunstig forhandlings- og kampposisjon som i dag.

I mellomtida har ytelsenes størrelse blitt kraftig redusert, fordi «Partene er enige om at det samlede økonomiske omfang av den nye AFP-ordningen er nåverdien av dagens AFP-ordning, regnet i faste 2007-lønninger.» (Punkt 6, Finansiering – vår uth., KPml)

Nesten gratis for kapitalistene

Det er staten (gjennom våre skattepenger) som i sin helhet finansierer denne pakka for å dempe gemyttene blant arbeidsfolk som raskt nærmer seg pensjonsalderen, partene er dessuten enige om at det «ikke skal ha økonomiske konsekvenser for arbeidsgiverne»!

Også lønnstillegget er en vits i en situasjon der LO er i en usedvanlig god kampposisjon, med minimal arbeidsløshet og kjempeoverskudd i industrien. Fem kroner til de aller lavest lønna monner riktignok litt. Men for det store flertallet er de offisielle 5,6 prosentene i virkeligheten drøyt en – 1 – prosent i tillegg før skatt! (2 kr/t = 3900/år mot gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 335.000). Ikke rart NHO er fornøyde!

I tillegg kommer riktignok noen smuler gjennom 50-øringen som skal gis i de forbundsvise tilpasningsforhandlingene.

Forslaget må nå diskuteres aktivt i klubber og foreninger. LO-toppen og alle forbundslederne vil kjøre ei ja-kampanje. Men slaget er ikke tapt. Avtaleforslaget må forkastes fordi:

• Forslaget er ikke i tråd med prinsippet om at en skal ha mulighet til å gå av tidlig uten å tape pensjon.

• Det er et svik mot de unge. I beste fall blir AFP-dekninga opprettholdt bare for de som i dag er 45 år eller eldre.

• Man forspiller muligheten for å slå en kile i den folkefiendtlige pensjonsreformen, og underletter dermed forestående angrep på ordningene i offentlig sektor og på uføretrygda.

• AFP-tillegget kommer gradvis til å krympe, det vil ramme de unge ekstra hardt og AFP-potten skal i framtida deles på mange flere.

• De eneste som tjener på dette forslaget er de med god helse som får lov til å jobbe ved sida av pensjonen.

• Arbeidskjøperne slipper å betale ei ekstra krone for en «ny AFP», vi må betale den sjøl gjennom skatteseddelen!

• Det generelle tillegget er altfor dårlig, og bør minst fordobles og kompensere for skatteskjerpelse og renteøkninger.

Derfor sier vi: Stem nei ved uravstemninga!

Til originalartikkelen


Les også:

Tør LO-ledelsen svike AFP?

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre