13 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

«Den økonomiske krisa i Europa er kapitalismens krise. EU fungerer som et redskap for kapitalen i kampen mot arbeidsfolks interesser i Europa. I dette inngår å svekke nasjon­alstatene og overføre mest mulig makt til et overnasjonalt EU.»

Boye Ullmann er faglig leder i Nei til EU og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. © CC-BY-NC Nei til EUBoye Ullmann er faglig leder i Nei til EU og organisasjonsarbeider i Fellesforbundet. Han høstet tordnende applaus for sitt innlegg om EØS og bemanningsbyråene.
Foto: Nei til EU © CC-BY-NC
Slik lyder innledninga på den fire sider lange resolusjonsteksten vedtatt på den årvisse faglige Trondheimskonferansen som samler 500 tillitsvalgte. Konferansen vedtok også en rekke enkeltresolusjoner for utmelding av EØS, fortsatt solidaritet med havnearbeiderne etter Høyesterettsdommen, vern om velferd og rettigheter, kamp mot velferdsprofitører og for internasjonal solidaritet.

Til forskjell fra det som er gjengs på venstresida, løfter konferansen fram kamp for et sosialistisk samfunn som eneste holdbare perspektiv.

«Det er viktig for fagbevegelsen og venstresida å innse og forsvare nasjonalstatens positive betydning som en ramme for den faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 1994, samtidig som det utvikles og forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land basert på prinsippene om gjensidighet og respekt. Den økonomiske krisa viser at vi trenger et nytt samfunnssystem. Fagbevegelsens svar på kapitalens offensiv må være å gjenreise arbeiderbevegelsens visjon om et demokratisk, sosialistisk samfunn.»

Ut av EØS

Trondheimskonferansen har også tidligere uttalt seg skarpt i forhold til EØS. Etter dommen mot havnearbeiderne er tonen skjerpa enda mer:

«EØS angriper demokratiet. LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske myn­digheter går imot begrensinger i retten til kollektive kamp­mid­ler, det kollektive forhandlings­sys­temet og retten til nasjonal lønnsdann­else. ILO konven­sjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter.” Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisa­sjoner til å slutte opp om ”Ut av EØS”-kampanjen i fagbevegelsen, og kreve at Norge i stedet må reforhandle en handelsavtale med EU.»

Både LO-leder Gerd Kristiansen og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, var til stede på konferansen. De hadde ikke salen med seg, for å si det pent. Spesielt ikke da Gerd Kristiansen ba EØS-motstanderne «sitte stille i båten» i sitt evige forsøk på å utpeke Høyre/FrP-regjeringa som det eneste problemet fagbevegelsen står overfor.

Valgkampretorikken prellet av på de fleste i denne forsamlinga, men er et forvarsel om hvordan LO- og Ap-toppen nok en gang vil prøve å bagatellisere den arbeiderfiendtlige EØS-avtalen på LO-kongressen til våren.

Pensjonskrav

Når pensjonssystemet skal evalueres i 2017 stiller konferansen en rekke krav, blant annet at opptjeningstida for AFP må kunne overføres mellom offentlig og privat sektor. 

Trondheimskonferansen opp­fordrer hovedorganisasjonene i offentlig sektor om ikke å forhandle om endringer i offentlig tjeneste­pen­sjon før evalueringen av privat sektors AFP er gjennomført i 2017. AFP-ordningen i privat sektor må endres slik:

  1.  et tillegg til de som må gi seg tidlig, fra 62 til 65 år, som kompenserer for det tapet de lider i livsvarig pensjon.
  2. de som mister jobben før fylte 62 år i en AFP-bedrift får beholde opptjent AFP.
  3. delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP.
  4. innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år.
  5.  uttak av AFP i tillegg til lønn for arbeid kan ikke utgjøre mer enn 100 % av lønn før uttak av AFP.

Trondheimskonferansen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for de progressive og kampvillige delene av fagbevegelsen. Føringene som legges her, vil få stor betydning fram mot LO-kongressen til våren.

Resolusjoner og erklæringer fra Trondheimskonferansen 2017 kan du finne her (åpner i nytt vindu)

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre