mandag 8 august 2022

boots on the ground unsplash

Mot fattige 14 stemmer vedtok Stortinget fredag 3. juni 2022 å avhende fire strategisk viktige deler av norsk territorium til en fremmed makt – USA.

Ikke så mye som et komma er endret i avtaleteksten som Høyre-regjeringa og tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skrev under på i 2021. Et «oppdatert rettslig rammeverk» ført i pennen av USA var et ufravikelig amerikansk krav. 

Den såkalte tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid (SDCA), har en «innledende varighet» på minst ti år. De fire baseområdene er spesifisert i et eget vedlegg til avtalen. Dette vedlegget kan utvides til å omfatte nye områder gjennom skriftlig avtale mellom myndighetene i Norge og USA. Det kan trolig skje uten å involvere Stortinget, nå som samtykket og lovhjemmelen allerede eksisterer.

Førsterett og uhindret adgang

USA har fra nå av «uhindret adgang til» disse områdene når det gjelder personell, våpen og soldater. Det er ingen antallsbegrensninger for de amerikanske styrkene. USA håndhever egen myndighet på basene på Evenes, Sola, Rygge og i Ramsund. Artikkel XII i SDCA innebærer også en overføring fra Norge til USA av førsteretten til å straffeforfølge ikke-tjenstlige handlinger foretatt av medlemmer av den amerikanske styrken, det vil si også kriminelle handlinger amerikanske soldater begår utenfor baseområdene.

Alt dette er ifølge regjeringa og stortingsflertallet «lite inngripende» myndighetsoverføring, kreativ juridisk abrakadabra for å fatte vedtak etter Grl. § 26.2 samtidig som man bryter Grunnlovens ufravikelige forutsetning om at Norge er og skal være et udelelig og uavhendelig rike (Grl. § 1).

Kapitulasjon for USA øker krigsfaren

I prinsippet kan USA med avtalen i hånd landsette flere bataljoner i Norge. Tyskland hærtok hovedstaden med noen få tusen mann i aprildagene 1940 – uten baser på forhånd. Faren for amerikansk okkupasjon som ledd i en forkjøpskrig rykker nærmere. Baseavtalen i seg sjøl gjør Norge langt mer utsatt som bombemål ved en mulig stormaktskonfrontasjon i nord. Den som tror at baseavtalen beskytter Norge mot Russland, lever i en drømmeverden. Russerne retter ikke færre, men flere raketter inn mot norske mål etter dette fatale stortingsvedtaket. 

Samtykket til baseavtalen med USA gjør 3. juni 2022 til en av de mørkeste dagene i Stortingets historie siden Riksrådsforhandlingene sommeren 1940.