22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

UNG nummer 2/1999.«Hvorfor startet NATO og Norge bombing av serbiske militære mål?», lyder Forsvarsdepartementets retorisk-pedagogiske spørsmål til ungdomsskolens elever i UNG Aktuelt Ungdomsmagasin. Allerede overskriften som blir presentert elevene er en forfalskning.

Hva som er spesielt militært ved TV-stasjoner, ambassader, traktorkolonner, sjukehus og skoler, blir naturligvis ikke nevnt. Kanskje 9. klassingene ikke ville forstå det "rimelige" i at NATO bomber skolebarn i andre land?

Sette grenser

Bladet UNG blir distribuert i et masseopplag på 140.000 til landets ungdomsskoleelever. Bidragsyterne er Sosial- og helsedepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet og KUF. Dessuten Utenriksdepartementet og sist, men ikke minst, Forsvarsdepartementet (dvs. Krigsdepartementet).

Dette aktuelle nummeret har "Det er en grense for alt" som gjennomgangstema. I og for seg ikke dumt at elevene blir oppfordret til å sette egne grenser når det gjelder seksualitet, røyking og drikking. For øvrig blir det viet plass til adopsjon og ungdom på tvers av grensene.

Forsvarsdepartementets "bidrag" over to sider er det som river troverdigheten vekk under hele bladet. Fredskrigerne holder seg sjølsagt til temaet: Budskapet er at NATO måtte "sette grenser" for demonen Milosevic. Ungdommer som spør seg hvordan NATO kan sette grenser gjennom å krenke andre lands grenser, får ikke svaret her. Men så er det heller ikke meninga at de skal tenke, enn si stille slike spørsmål.

Forfalskning og fortielse

Forfalskninger og fortielser tas i bruk for å "forklare" de unge "hva som skjer og hvorfor det skjer". Noen smakebiter:

«Det internasjonale samfunn prøvde gang på gang å få i stand fredelige diplomatiske løsninger for å hindre en økende humanitær katastrofe, hvor en befolkningsgruppe ble renset bort fra landområder og demokratiske organer i sitt eget land. Men Milosevic nektet å gå med på de fredsforslag som ble forhandlet fram. Når man nekter å gå med på diplomatiske og fredelige løsninger i samarbeid med det internasjonale samfunn, og driver systematisk overgrep og undertrykking av en befolkningsgruppe midt i Europa, kan det internasjonale samfunn enten velge å lukke øynene eller si at dette aksepteres.»

Vetomaktene Kina og Russland, samt et land som India (tilsammen nær halvparten av verdens befolkning) er elegant utradert fra "det internasjonale samfunn". Det blir videre helt underslått at Milosevic i Paris faktisk var villig til å undertegne en fredsavtale omtrent lik den som ble resultatet etter 80 døgn med bombeterror.

«Da terrorhandlingene mot den kosovo-albanske befolkningen bare tiltok i styrke, mente NATO at man ikke hadde noe valg.»
«Når NATO satte inn sine bombinger, økte Milosevic sin terror mot kosovo-albanerne.»

Ikke ett ord om at bomberegnet kunne være en medvirkende årsak til millionflukten fra Kosova!

«Fredsforhandlinger ble forsøkt i Rambouillet i Frankrike. Da Jugoslavia tross flere utsettelser ikke ville skrive under, ble de avbrutt.»

I ettertid er det som kjent dokumentert at USA og Madelaine Albright ikke ville ha et forhandlingsresultat, de ville ha krig. Rambouillet-teksten var ikke et forhandlingsutkast, det var et okkupasjonsdiktat som ikke noen stat i verden ville kunnet akseptere. Den kunnskapen skal ikkenorske skoleungdommer tilføres.

Militære mål?

«Etter enda flere frister startet NATO sine luftoperasjoner mot militære mål i Jugoslavia.» Bombene rammet som kjent bare i liten grad militære mål, men derimot en rekke høyst sivile busser, tog, sjukehus og broer. Dette blir fullstendig fortiet!

«...befolkningen må få vende tilbake til sitt land og sine hjem. Men da må de ha beskyttelse av en internasjonal fredsstyrke som kan garantere dem fred, trygghet og sikkerhet. Det er Norges og NATOs mål.»

Norges mål er å være del av det hvite, sjølbestalta verdenspolitiet, styrt av USA og NATO. Igjen ser vi hvordan det sivile livet blir militarisert, og hvordan ungdommen blir innpodet krigshumanisme à la NATO. De samme ungdommene skal om få år fristes til å bli NATOs leiesoldater i Telemark Bataljon, og da må indoktrineringa starte tidlig.

Synes lærerorganisasjonene at denne statsautoriserte krigspropagandaen er i samsvar med målet om at elevene skal lære seg til å bli sjølstendig tenkende og demokratiske individer?

UNG - Aktuelt ungdomsmagasin - er utgitt av Statens ungdoms- og adopsjonskontor. Seks departementer er "bidragsytere". Forsvarsdepartementet står for dette oppslaget om NATO-krigen, hvor allerede tittelen (militære mål) er et falskneri.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre