15 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

lenin viInternationalens førere har begaat forræderi mot socialismen, idet de har bevilget krigskrediten, ved at gjenta bursjoasiets chauvinistiske løsener i sine land, ved at forsvare krigen og træ ind i de borgerlige ministerier. Indflydelsesrike førere og organer for socialismen i Europa staar idag paa borgerlig-chauvinistisk og liberalt, men ikke paa socialistisk grundlag. Ansvaret for denne besudling av socialismen falder i første række paa de tyske socialdemokrater, som utgjorde den vigtigste og mest indflydelsesrike del av Internatioonalen. Men man bør heller ikke forsvare de franske socialister som mottar ministerposter i bursjoasiets ministerier, det samme bursjoasi som solgte sit fædreland og allierte sig med Bismarck for at undertrykke Pariserkommunen.

Vort parti, Ruslands socialdemokratiske arbeiderparti har allerede bragt store ofre og vil bringe endnu større i kampen mot krigen. Hele vor legale presse er tilintetgjort. Flertallet av fagforeningene er undertrykt, mange av vore partifæller er fængslet og landsforvist. Men vor parlamentariske fraktion, den socialdemokratiske arbeiderfraktion i den russiske duma ansaa det for sin plikt at stemme mot krigskrediten, til tegn paa en endnu skarpere protest at forlate møtesalen og alt brændemerke de europæiske regjeringers politik som imperialistisk. Og uten hensyn til det tidoblede tryk fra zar-regjeringens side sender de russiske socialdemokratiske arbeidere allerede ut hemmelige oprop mot krigen, for at opfylde sin plikt mot demokratiet og Internationalen.

Den anden Internationales sammenbrudd er opportunismens sammenbrudd, opportunismen som var opstaat paa grundlag av den forgangne (saakaldte fredelige) epokes særegenheter og som i de sidste aar hadde erobret det faktiske herredømme inden Internationalen. Opportunistene har længe forberedt dette sammenbrudd, idet de forrnegtet den sociale revolution og i dens sted satte den borgerlige reformisme: de gjorde det, idet de fornegtet klassekampen og samtidig nødvendigheten av i et givet øieblik at forvandle den til borgerkrig; de gjorde det, idet de propagerte det fælles samarbeide av alle klassser. De gjorde det gjennem sin propaganda for den borgerlige chauvinisme under patriotismens og fædrelandsforsvarets maske og gjennnem fornegtelsen av den grundlæggende sandhet som allerede er uttrykt i det kommunistiske manifest, at arbeiderne har intet fædreland; gjennem den borgerlig-sentimentale maate at bekjæmpe militarismen, istedetfor at anerkjende nødvendigheten av at proletarerne i alle land fører en revolutionær kamp mot bursjoasiet i alle land; de gjorde det, idet de lot den fornuftige utnyttelse av den borgerlige parlamentarisme og den borgerlige legalitet utarte til en tilbedelse av lovligheten og glemte plikten til i de politiske krisers epoke at skape hemmelige organisationer og drive hemmelig agitation. Den naturlige "utfyldning" av opportunismen, den anarkosyndikalistiske retning, som ogsaa er av borgerlig utspring og stik i strid med det proletariske, det vil si marxistiske standpunkt, har i ikke ringere grad kompromittert sig ved en selvtilfreds gjentagelse av de chauvinistiske løsener under den nuværende krise.

Det er umulig at løse socialismens opgaver i den nuværende perioode og virkelig sammenslutte arbeiderne internationalt uten hensynssløst at bryte med opportunismen og gjøre det klart for masserne at den har gjort fiasko.

Den proletariske Internationale er ikke død og vil ikke dø. Arbeidermasserne vil, alle hindringer til trods, danne en ny Internationale. Opportunistenes nuværende triumf vil ikke vare længe. Jo flere ofre krigen kræver, desto mere aapenbart for arbeidermasserne vil opportunistenes forræderi mot proletariatets sak bli og sammtidig nødvendigheten av at gripe til vaaben mot regjeringen og burrsjoasiet i hvert land.

Forvandlingen av den nuværende imperialistiske krig til borgerkrig, det er det eneste rigtige proletariske løsen som Pariserkommunens erfaring og Baselresolutionen (1912) peker hen paa; det er det eneste løsen som fremgaar av alle betingelser som er tilstede under en imperialistisk krig mellem høit utviklede land. Hvor store end vanskelighetene for denne overgang fra imperialistisk til borgerkrig i dette eller hint øieblik synes at være, socialistene vil aldrig gi avkald paa det systematiske, energiske forberedende arbeide i denne retning efter at krigen er blit en kjendsgjerning.

Bare paa denne vei kan arbeiderklassen rive sig løs fra avhængigheten av det chauvinistiske bursjoasi, bare paa denne maate kan den i en eller anden form, hurtigere eller langsommere, gjøre energiske skridt for virkelig at befri folkene og gjennemføre socialismen.

Leve arbeidernes internationale forbrødring mot bursjoasiets chauvinisme og patriotisme i alle land!

Leve den fra opportunismen frigjorte Internationale!

 


Skrevet før 28. september (11. oktober) 1914. Publisert 1. november i Sotsial-Demokrat nr. 33. Norsk utgave under navnet «Den 2. Internationales sammenbrudd"» i Hvad er bolsjevismen? Utvalgte skrifter og taler, Kristiania/Oslo 1924, s. 7-9.


 

Gjengitt etter teksten på marxists.org

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre