15 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kjære kammerater:

Jeg legger merke til at dere har sendt ut oppsummeringer av valget, som til tross for de politiske motsetningene mellom dere er nokså like.

Revolusjon: Sosialdemokratiet tapte og vant
Tjen Folket: http://www.tjen-folket.no/


La meg komme med noen vennlige, men kritiske kommentarer til dem. Jeg vil, uten å avvise alt dere sier, kammeratslig få lov til å si at jeg syns dere gjør sekteriske feil.

1) Når det gjelder holdninga til DNA og SV, er dere enige - og jeg er enig med dere - fordi vi faktisk har et FELLES syn på situasjonen:

+ DNAs tilbakeslag er svært stort. Jeg mener det er historisk. Det åpner for en ny politisk situasjon, der DNA-ledelsens dominans over store deler av fagbevegelsen og arbeiderklassen kan rakne fort.

+ SVs framgang er stor, men samtidig står Kristin Halvorsen ikke for noen virkelig kritikk av DNA. Politisk sett er hun MINDRE radikal enn anti-Nato-opposisjonen i DNA var i 1948. (Jfr den gamle sosialdemokraten (medlem av Norges Sosialdemokratiske parti fram til 1927) som, da han blei spurt åssen han hadde blitt så radikal på sine gamle dager, svarte:
"Jeg har alltid vært høyresosialdemokrat. Jeg har ikke forandra meg, det er RESTEN av partiet som har bevega seg til høyre for MEG.)
Kristins regjerings-kåthet og de facto NATO-støtte er blant flere minefelter der hun før eller seinere er nødt til å lage store smell, som avslører for henderlige raddiser hvor langt til høyre hun har kommi.

Jeg tillater meg å peke på betydninga av at vi faktisk ER enige om en del sånne saker som handler om den politiske situasjonen.

2) Dere har en nokså lik kritikk av RV åsså.

La meg si at jeg har åsså kritikk av RV. Det er trekk i RVs utvikling jeg ikke nødvendigvis er enig i. Og det er ingen tvil om at RV har svakheter og gjør feil. Mitt poeng er altså ikke å forsvare RV som et på alle måter feilfritt prosjekt.

3) Dere kritiserer valgkampen.

Dette kan vi sjølsagt diskutere. Kanskje gjorde RV viktige feil i valgkampen som førte til et dårligere resultat.
Jeg vil likevel minne om at RV blei utelukka av en høyrevridd kapitalist av en fjernsynssjef - noe som bredt blei oppfatta som politisk sensur, og som vel tyder på at bl.a,. denne kringkastinssjefen fant noe hos RV han ønska IKKE skulle få komme fram til velgera?

Jeg syns at i ei valgoppsummering hadde det vært politisk riktig av dere å MINNE om denne politiske sensuren av RV, som en viktig TENDENS; uansett deres uenighet med RV.

Det hadde åsså vært en måte å uttrykke kammeratslig solidaritet med folk i RV, som står dere politisk nær, når dere ellers kritiserer RV svært skarpt.

Jeg vil åsså minne dere om tendensen til at SV i dette valget trakk til seg veldig mange folk som oppfatta seg som radikalere, sosialister, tilmed revolusjonære, nettopp fordi de oppfatta SV som et MULIG alternativ ved dette valget.

Kritikken av sider av RVs valgkamp kan være helt eller delvis riktig.
Men bør ikke ei materialistisk oppsummering åsså ta hensyn til det forholdet at SV hadde ekstrem politisk medvind, og at det ville gjøre framgang i stemmetall for et mye mindre alternativ til venstre vanskeligere, uansett?

Jeg henviser dere, til ettertanke, til de kraftige tilbakeslaga de to "bittesmå" venstrealternativene til SV fikk i dette valget: NKP og Miljøpartiet De Grønne. (Jeg mener at det er klart at MdG, med sin klare NATO-motstand, nå i hovedsak ER et venstrealternativ til SV.)
Altså: Sjøl om dere mener at kritikken deres av RVs valgkamp i all hovedsak var riktig: Er dere fullstendig uenige i at det åsså var objektive årsaker til RVs problemer i dette valget? Og burde ikke disse sakene, i forsøk på analyser fra kammerater som regner seg som marxister, åsså vært nevnt?

4) Dere beskriver RV som et trotskistisk (eller trotskistisk dominert) parti.
Jeg skal ikke stille spørsmålet om hvorfor dere da oppfordra folk til å STEMME på et trotskistisk parti - fordi jeg syns det var et fornuftig og et ikke-sekterisk standpunkt at dere faktisk oppfordra til å støtte RV ved valget.

Men jeg vil få minne dere om noen forhold som dere sikkert egentlig kjenner til:

+ Aslak Sira Myhre, leder av RV og 1, kandidat i Oslo, er ikke trotskist.
+ Torstein Dahle, førstekandidat i Hordaland, er ikke trotskist.
+ Et svært stort flertall av RVs medlemmer, deriblant jeg som skriver til dere nå, er ikke trotskister.

Jeg kan si for meg sjøl og folk som mener omtrent det samme som meg, at vi vil gå ut av RV dersom det noen gang blir trotskistisk.
Jeg veit svært godt hva trotskisme er og hva jeg er uenig med ideologisk skolerte, dogmatisk konsekvente trotskister om.

I likhet med Aslak, Torstein og svært mange andre i det ikke-trotskistiske flertallet i RV, regner jeg meg som kommunist. I RV fins det langt flere ikke-trotskistiske folk som kaller seg kommunister, og ideologisk og politisk står temmelig nær fellesnevneren av deres to organisasjoner, enn det fins i Tjen Folket og Revolusjon tilsammen.
Jeg syns det er en personlig fornærmelse at dere kaller meg for medlem av et trotskistisk (eller trotskist-dominert) parti! Nå er jeg hard i skallen og bryr meg lite om sånt, men dere må jo være klar over at dere fornærmer og frastøter dere langt flere folk enn meg, som ellers er de som står dere nærmest i det norske politiske landskapet?

Jeg har vært innom nettsidene deres, og merka meg uttalte ønsker om å få til diskusjoner med andre kommunister. Ser dere ikke det sekteriske i å begynne med å anklage de folka dere ønsker å diskutere med, for å være trotskister - eller for dumme til å skjønne at de er med i et trotskistisk (trotskistisk dominert) parti? Når det gjelder RVs POLITIKK:

+ Fins det noe i RVs PROGRAMMER eller VEDTAK som er "trotskistisk"?Jeg gjentar at jeg mener jeg har greie på trotskistisk teori og politikk. Jeg finner ikkeno!

+ I RVs valgkamp, da, eller valgpropaganda?
Igjen, jeg gjentar at jeg finner ikkeno.

Når det gjelder trotskister I RV:
+ Gruppa FIN og ei anna lita trotskistisk gruppe har medlemmer i RV, + enkelte eksmedlemmer av IS.
Blant dem er det sikkert folk som gjerne ØNSKER at RV skal utvikle seg, proggrammatisk og politisk, i trotskistisk retning.

Men de har blitt medlemmer på grunnlag av RVs NÅVÆRENDE politiske program og vedtekter. Så lenge de ikke bryter mot det og jobber for RV, mener dere da at vi som hører til det ikke-trotskistiske flertallet skal jobbe for å hive dem ut?

Det er faktisk sånn at et flertall av dem, så langt jeg forstår det, gjør godt arbeid i saker der Revolusjon, Tjen Folket, Tron Øgrim og et flertall av RV-medlemmer, faktisk er enige. Jeg kan nevne motstand mot NATO-krigen i 1999. Så lenge arbeid med saker der både dere og jeg vil være enige med dem er hovedsaka, mener dere da at jeg skal jobbe for en splittelse med dem, uansett?
Noen hos dere er medlemmer i RV og leser RV-lista. Da vil dere vite at framstøt for å utvikle RV i noe som kan oppfattes som i trotskistisk retning, blir møtt av kraftig kritikk og motstand.
Konklusjon: Jeg syns at beskrivelsen av RV som et trotskistisk parti er uriktig, når det gjelder RVs medlemsmasse, program og politikk. Jeg syns den fornærmer det ikke-trotskistiske flertallet i RV og sekterisk overfor dem. Og strir mot ønsker om en kameratslig diskusjon med kommunister som er enige med dere på noen områder, hvis dere virkelig ønsker det.

5) Dere beskriver RV som et sosialdemokratisk parti

Dette er en vanskeligere kritikk å møte, ettersom sosialdemokrati er et atskillig mer diffust ideologisk og politisk begrep, nå 104 år etter 1917.
Det er klart dere kan hevde at fx RVs valgtaktikk, evt sider ved RVs politikk på ulike områder - Torstein Dahle og Erling Folkvord i Bergens
og Oslos kommunestyrer? - er uttrykk for en politikk dere I PRAKSIS vil regne som sosialdemokratisk. 

Uansett støter dere på det problemet at et stort flertall av RVs medlemmer IKKE oppfatter seg sjøl som sosialdemokrater. 

Jeg har stått på gata i Oslo to dager før valget og hørt Aslak Sira Myhre få spørsmål om væpna revolusjon. Og svare noen hundre mennesker, at RV er mot militærkupp av et mindretall og ser revolusjonen som en stor bevegelse av flertallet av arbeidsfolk, men mener at hvis et mindretall av kapitalister ønsker å undertrykke flertallet som ønsker sosialismen med vold, så er det riktig av dette flertallet å kjempe for sosialismen med vold.

La meg ihvertfall få si at hvis dette er sosialdemokrati i Norge i 2001, så er det i det minste en temmelig revolusjonær og venstreorientert form for sosialdemokrati.

Hadde det ikke vært fornuftigere og mer kammeratslig å kritisere KONKRETE uttrykk for politikk dere mener er sosialdemokratisk, istedenfor å komme med denne typen svært allmene erklæringer?

Tillat meg å si at jeg igjen syns kritikken fra dere har sekteriske trekk, og er egna til å fornærme folk som dere ellers må oppfatte som noen som står nær dere.


6) Dere beskriver RV som for nær SV.

Dette er en kritikk som åsså diskuteres i RV. Jeg vil ikke avvise den som bare uriktig.
Samtidig vil jeg minne dere om TO viktige forskjeller mellom RV og SV som har vist seg den siste uka:

1 - Holdninga til DNA og Regjeringa

+ Foran valget understreka RV at det kom ikke på tale å love å danne noe grunnlag for en DNA-regjering. RV lovte å stå for klassekamp-saker og
anti-imperialisme på stortinget og representere kampen UANSETT - åsså i opposisjon til ei SV/DNA-regjering.

+ Kristin Halvorsen og SV-ledelsen så derimot fram til valget fordi de håpa intenst at det VILLE danne grunnlaget for ei SV/DNA-regjering. På valgnatta, da det blei klart at SV/DNA + SP IKKE fikk flertall, gikk hun på fjernsynet ut med en kraftig apell til Bondevik om å danne en SV/AP/KrF-regjering! Dette viser hvor regjeringskåt den dama er, og hvor store kompromisser hun er villig til å gjøre for å få taburetter.

2 - Holdninga til NATO og USA-imperialismen

+ Etter den reaksjonære terroraksjonen mot USA, har Kristin Halvorsen i den utvida utenrikskomiteen uttalt seg sånn at Jagland kan si seg at det er FULL OG ENSTEMMIG støtte til USA. Til tross for at Kristin H SIER hun er mot "nye NATO" som bl.a. innebærer en doktrine om at NATO kan gripe inn hvor som helst på kloden, sier Kristin H at dette er okei HVIS DET ER STØTTA AV FN, og hun snakker om at USAs aksjoner "ikke må gå ut over sivile" - når det er helt klart at USA planlegger et storangrep mot Afghanistan!
+ RV går PRINSIPPIELT mot NATO og NATO-aksjoner, støtta av FN eller ikke, "fredsbevarende" eller ikke, og mot DENNE NATO-aksjonen som NÅ blir planlagt. Der er RV helt aleine, mot alle andre partier OG MOT SV. Jeg er overbevist om at i begge disse sakene finner kammeratene i både Tjen Folket og Revolusjon avgjørende, politiske skiller mellom SV og RV, og fx akkurat nå, tror jeg dere gjerne skulle sett kammerat Aslak og/eller Torstein på tinget for å markere bla. anti-imperialistisk krigsmotstand.

Mitt poeng er at å kritisere RV som for nært SV er ei sak som vi kan diskutere. Men om dere framstiller RV som om det faktisk ikke er avgjørende FORSKJELLER oppfatter jeg som sekterisk og lite lurt, så lenge det faktisk fins saker der dere og RV er svært enige, MOT SV

7) Diskusjon med kammerater eller ekstern fordømmelse?

Det som slår meg når jeg leser det dere skriver, er at holdningene dere uttrykker er lite lure, hvis dere virkelig ønsker å komme i en posisjon der dere kan nå andre kommunistiske og revolusjonære kammerater med argumenter.

Dere har fx muliget til å delta som medlemmer i RV, uten at det begrenser deres mulighet til å bygge deres egne organisasjoner og drive deres egen propaganda og virksomhet.

Da ville dere samtidig ha mulighet for å FREMME kritikken deres av utviklingstrekk i RV dere ikke liker i åpne debatter internt i RV:

+ Mener dere at RV utvikler seg i trotskistisk retning? I så fall hadde det vært interessant for meg - som er MOT at RV skal utvikle seg til et trotskistisk parti - å høre HVA dette gjelder. Kanskje jeg ville være enig med dere. Men det er umulig for meg å ta stilling til en kritikk jeg ikke kjenner og ikke skjønner!

+ Mener dere at RV ligger for nær SV? Vel, kanskje det. Men igjen hadde det vært interessant for meg å foreslå åssen, og på hvilke områder, dere foreslår at SV skal markere seg mot SV!

Jeg er klar over at noen av dere fra en av organisasjonene - kanskje fra begge - er med i RV. Problemet er at jeg ser ikke at dere - i eller utafor RV - kommer med sånne konstruktive, konkrete og kammeratslige FORSLAG, som er ALTERNATIVER til det dere sier er RVs utvikling.

Isteden står dere på sida. Og støtter RV, fx i samband med valget - bra! Men fremmer i andre sammenhenger brei, allmen kritikk, der dere kritiserer alt og alle i RV, uten, så vidt jeg kan se, å prøve å gjøre skiller mellom folk i RV som sier og gjør forskjellige ting politisk, og uten å nytte metoden med å komme med kritiske, konstruktive forslag.

Det dumme er jo at det er ikke noen i RV som nekter dere dette. Det er dere sjøl, som så langt jeg forstår, nekter DERE SJØL muligheten for å ARGUMENTERE for standpunktene deres TIL RVs medlemmer, og isteden nøyer dere med en svært steril - og etter min mening sekterisk - EKSTERN KRITIKK av RV!

Legg merke til at jeg avviser ikke nødvendigvis all kritikken deres.Jeg er villig til kammeratslig, kritisk diskusjon og dialog - og gjernesamarbeid, hvis vi finner saker vi virkelig er enige om.

Jeg spør dere, ærlig og uten baktanker, hvorfor DERE ikke velger denne muligheten, isteden for å sende ut erklæringer som virker firkanta og sekteriske på mange som dere sjøl må regne som folk som står dere nokså nær?

Jeg er ikke ute etter å overbevise dere om at dere skal forandre politikken deres eller likvidere organisasjonene. Jeg er ute etter å undersøke om det faktisk kan være muligheter for konstruktiv diskusjon og samarbeid, som vi nå ikke utnytter!

med vennlige og kammeratslige hilsener
tron øgrim

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre