22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det 11. plenum i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner ble holdt i Europa i oktober. Disse delegasjonene deltok:

Brasils Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCR), Øvre Voltas Revolusjonære Kommunistiske Parti (PCRV), Burkina FasoColombias kommunistiske parti (marxist-leninistisk) (PCC/ML), Arbeiderpartiet Kommunistene Danmark (APK),  Arbeidets Kommunistiske Parti i Den dominikanske republikk (PCT), Ecuadors Marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE), Frankrikes Kommunistiske Arbeiderparti (PCOF), Organisasjonen for gjenoppbygging av kommunistpartiet i Hellas, Arbeidets parti i Iran (Toufan), Mexicos Kommunistiske Parti/Marxist-Leninister (PCM/ML), ML-gruppa Revolusjon, Norge, Spanias kommunistiske organisasjon Octubre,  Koordinasjonen av kommunistiske organisasjoner i Spania (COEC), Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), Tyrkias Revolusjonære Kommunistiske Parti (TDKP), Tysklands Kommunistiske Parti (KPD).

Beretninga oppsummerte arbeidet siden den forrige konferansen i Ecuador. Den tok for seg utgivelsen av konferansens talerør, tidsskriftet «Undidad y Lucha» og andre aktiviteter: Blant annet det vellykka 9. seminaret om revolusjonens problemer i Latin-Amerika, det faglige treffet for Latin-Amerika og Karibia som fant sted i Den dominikanske republikk, solidaritetskampanja for frigivelse av den kommunistiske og revolusjonære lederen i Colombia, kamerat Francisco Caraballo, og oppfølginga av andre oppgaver og vedtak fra forrige konferanse.

Konferansen analyserte og understreket betydninga av NEI-seieren ved folkeavstemningene i Frankrike og Nederland om forfatningsutkastet til Den Europeiske Union. Konferansen ser nødvendigheten av at de marxist-leninistiske partiene og organisasjonene utvikler motstanden i arbeiderklassen og blant de demokratiske kreftene imot de nyliberale foranstaltningene og prosjektet for oppretting av en imperialistisk blokkdannelse.

Vi marxist-leninister fordømmer den aggressive og brutale politikken som «Festung Europa» representerer – som når innvandrere fra afrikanske land, kvinner og menn som søker seg vekk fra den usikre framtida de møter i sine hjemland takket være imperialismens kvelertak, blir forfulgt og drept, som i Ceuta og Melilla.

Av dette ser vi skjerpinga og utdypinga av krisa som det imperialistiske herreveldet gjennomlever, og den voksende kampen til arbeiderne og folkene i Latin-Amerika, Afrika og Asia: avvisninga av de lokale reaksjonære krigene, og av imperialismens – i særdeleshet den nordamerikanske – terroristiske, kriminelle og aggressive handlinger overfor verdens folk.

Særs viktig er arbeiderklassens og folkenes motstand mot de nyliberale privatiseringene og de folkefiendtlige foranstaltningene fra de borgerlige regjeringene i verdensimperialismens tjeneste. Motstand, organisering og kamp fra arbeiderklassen og folkene imot disse handlingene rettet mot menneskeheten, er en nødvendighet. Denne kampen må tilføres perspektivet om revolusjonær omdanning av samfunnet, som vi marxist-leninister framholder som veien ut av den allmenne krisa i det kapitalistiske verdenssystemet.

Plenumsmøtet uttrykte sin solidaritet med det irakiske folkets heltemodige motstandskamp mot okkupasjonen til yankee-troppene og deres allierte. Det tilkjennega likeledes levende støtte til kampen som det palestinske folket fører for sine nasjonale rettigheter imot den israelske sionismens angrep, støtta av USA-imperialismen. Videre fordømmer den 11. konferansen skarpt krigstruslene som Bush-regimet har rettet mot Iran og Syria, trusler som understreker den amerikanske administrasjonens arrogante og kriminelle karakter.

Det 11. plenumsmøtet til IKMLPO diskuterte og vedtok en politisk og taktisk plattform som gir en allmenn rettesnor for den politiske praksisen og aksjonene til medlemmene og de framskredne delene av arbeiderklassen og folkene for kampen mot imperialismen, monopolene og den samla verdensreaksjonen. Den er et retningsgivende verktøy som skal tjene kampen mot fiendene av menneskeheten og samordne handlingene og aksjonene til de revolusjonære partiene og organisasjonene, og være ei ledestjerne under de spesifikke betingelsene i hvert enkelt land og på ethvert tidspunkt i den revolusjonære kampen.

Konferansen vedtok å stadfeste utestenginga av partiet Bandera Roja fra Venezuela fra sine rekker på bakgrunn av at denne organisasjonen har fortsatt sine aktiviteter til fordel for imperialismen og de reaksjonære kreftene som motsetter seg den demokratiske og folkelige prosessen som er under utvikling i landet.

Vi har på dette plenumsmøtet stilt en rekke oppgaver og fattet flere vedtak som dreier seg om å sikre kontinuiteten, utvidelsen av og forbedringa av kampen mot imperialismen, borgerskapet og verdensreaksjonen for å føre kampen for revolusjon og sosialisme videre.

Vi vil samles på ny et annet sted på kloden for igjen å stadfeste vår forpliktelse til fortsatt kamp for arbeiderklassens og folkenes frigjøring.

Det 11. plenumsmøtet i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

Europa, oktober 2005


Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre