19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ArbeidsmiljølovenVi setter stor pris på at den nye regjering har reversert de verste endringene fra Høybråten, på formålsparagraf, arbeidstid, midlertidig ansettelse og oppsigelsesvern. Men dette må ikke hindre en rask gjennomføring av de avgjørende forbedringer i loven som er lovt:

Sosial dumping:

Innsynsrett for verneombud og tillitsvalgte i arbeidskontrakter, timelister og lønn­ingslister også for underentreprenører og ved innleie.

1. Innleie skal kun skje etter avtale med tillitsvalgte

2. Sterkere sanksjonsmuligheter for Arbeidstilsynet ved brudd på lov om allmenn­gjøring og overgangsregler, inklusive muligheten til å ta fra firma retten til å drive virksomhet.

3. Solidaransvar, at hovedbedriften er ansvarlig for brudd på reglene hos underentrepren­ører og innleiefirma.

4. Regionale verneombud også i servicesektoren

5. Likestilling skift-turnus.

Vi har et klart løfte om at alle forverringer i Arbeidsmiljøloven skal reverseres. Vi ber om at følgende endringer i ny lov blir reversert:

§ 1.7 Utstasjonerte arbeidstakere. Vi ber om at det blir gjeninntatt i loven hvilke lover som gjelder for disse. Vi mener en forskrift er for enkel å endre og det er viktig at verneombud og tillitsvalgte kan drive sitt arbeid uten å slå opp i mange forskrifter.

§ 8.3 pkt. 2 og 3 oppheves, pkt 1 endres. Det kan ikke aksepteres at Arbeidsgiver kan unngå sin informasjonsplikt ved å si at det kan være til betydelig skade for virksomheten.

Kapittel 10. arbeidstid.

Nattarbeid, helge og søndagsarbeid. Kravene til når nattarbeid og helge og søndagsarbeid er tillatt må gjeninnføres. Det kan ikke godtas at det er tilstrekkelig grunn for å innføre nattar­b­eid at arbeidets art gjør det nødvendig og det er heller ikke tilstrekkelig med særlig og tids­avgrenset behov for avtale med tillitsvalgte.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid og overtid. De gamle begrensinger for når avtale om gjennomsnittsberegning med de tillitsvalgte kan skje (sesong, arbeidets art, innarbeiding eller utilfredsstillende fritid) må gjeninnføres. De gamle begrensinger for avtale om utvidet overtid (uforutsette hendinger eller forfall, uventet arbeidspress, sesong eller fare for skade) må gjen­innføres. Det er et alt for stort press å legge på de tillitsvalgte at de står helt uten lovhjemmel for å si nei, når arbeidsgiver ønsker å tøye loven for å skaffe seg konkurransefordel.

Det må stå i loven at verneombud kan forlate sin arbeidsplass for å utføre vernearbeid etter å ha meldt fra til nærmeste overordnede. At dette står i klartekst er helt nødvendig når forhold­ene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er på sitt beste.

Vi ber om at lovgiver tar hensyn til at Arbeidsmiljøloven skal være et dagligverktøy for titus­ener av verneombud, tillitsvalgte og enkeltpersoner landet rundt.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 27. – 29. januar 2006. Konferansen samlet 457 tillitsvalgte fra hele landet.

Les mer om Trondheimskonferansen

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre