16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

piggtraad

Styresmaktene forbereder seg på sosial motstand når krisa skal betales, og vil kriminalisere hele folket ved hjelp av portforbud. Den helsemessige begrunnelsen er en avledningsmanøver.

I et høringsnotat går Justis- og beredskapsdepartementet inn for å gi en ny lovhjemmel for innføring av portforbud på kort varsel. Sist portforbud ble tatt i bruk i Norge, var under den nazistiske okkupasjonen. Reichskommissar Terboven var den som sto for det.

Påskuddet til regjeringa er smittesituasjonen og spredninga av Covid-19 i befolkningen. Men som Advokatforeningen påpeker i sitt høringssvar, «har vi allerede i dag en rekke hjemler i smittevernloven for det som i realiteten er former for portforbud på målrettet individnivå, og som allerede er tatt i bruk under pandemien».

Et lydig folk, men ikke lydig nok?

Nordmenn har i det store og hele vært særs lydhøre overfor helsemyndighetene under pandemien, til tross for motstridende råd og inkonsekvens i tiltaka. Samtidig med at folk har fått beskjed om å holde seg hjemme, har regjeringa latt seg diktere av NHO og åpna grensene på vidt gap for importsmitte. Statsråder har flere ganger blitt tatt på fersken når de sjøl har handlet stikk i strid med pålegg og anbefalinger.

Andre motiver ligger bak

Derfor må det ligge andre motiver bak planer for unntakstilstand og portforbud enn at folk ikke tar hensyn og følger smittevernråd. For det gjør de.

Det ligger i kortene at myndighetene vil forberede seg på sosial protest når det etterhvert blir åpenbart for alle at «normalen» ikke kommer tilbake. Snart skal pandemiregninga for krisetiltak for kapitalen presenteres for arbeidsfolk, samtidig som det går opp for et par hundre tusen arbeidsløse og permitterte at de fleste jobbene ikke kommer tilbake. Da er det duket for sosial uro, og kapitalens stat forbereder seg organisatorisk og ideologisk. Den horrible tanken om portforbud skal gis tid til å modne seg hos innbyggerne, i håp om at tiltaket virker mer plausibelt når det settes i verk.

De første signalene om mulig portforbud kom ved pandemiutbruddet og kriseloven våren 2020, da statsminister Erna Solberg måtte forsikre om at hun ikke planla statskupp. Myndighetene håper antakelig at de fleste har glemt at de foreslo ei krisefullmaktslov alt i 2019, lenge før noen hadde hørt om Covid-19.

Ved offentlige høringer er det typiske at store organisasjoner og partiene avgir høringssvar, mens det ellers for det meste er taust. I denne saken er det annerledes. To dager før høringsfristen går ut, er det stille fra alle stortingspartiene, mens et svært stort antall enkeltpersoner har protestert ved å gi egne høringsinnspill. LO er blant de større organisasjonene som har uttalt seg. LO går skarpt imot forslaget og fraråder dessuten «på det sterkaste at Forsvaret (HV) vert sett inn for å bistå politiet med kontrollpostar og patruljering ved eit eventuelt portforbod».

Opphever grunnlovsfesta rettigheter

Regjeringa medgir sjøl at et portforbud «er både prinsipielt og praktisk sett et svært inngripende tiltak. Et portforbud innebærer at det grunnlovfestede utgangspunktet om bevegelsesfrihet snus – man kan bare bevege seg i det offentlige rom når det er særskilt angitt at dette er tillatt».

Advokatforeningen frykter at man ved å innføre en særskilt hjemmel for generelt portforbud, vil senke terskelen for å ta i bruk dette tiltaket. Den foreslåtte lovbestemmelsen gir ikke noen bedre beskrivelse av når portforbud kan brukes for å innføre portforbud, enn den hjemmelen vi allerede har i dag, understreker foreningen. Allerede dagens smittevernlov hjemler møteforbud, stenging av virksomheter, karantene, isolering og andre begrensninger i personers bevegelsesfrihet.

Regjeringa «ser for seg» at det kan være ønskelig å fremme for Stortinget et helhetlig forslag om «hvordan et portforbud kan hjemles og rammes inn» for seinere bruk. Dette er ikke annet enn et forsøk på kriminalisering av en hel befolkning og et ledd i å undergrave grunnleggende demokratiske rettigheter. Som vi tidligere har sagt, det er fare på ferde når klassestaten muterer.

Dette forslaget må slås tilbake!

 

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre