16 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

XVI. Arbeidet blant arbeiderskene og arbeiderhustruene.

I betraktning av industriens rasjonalisering og den utstrakte bruk av kvinnelige arbeidere blir det av særlig stor betydning å trekke arbeiderskene med til deltagelse i streiken. Erfaringene viser at arbeiderskene og arbeiderhustruene spiller en meget stor rolle under streiker og lockouter. Derfor er følgende nødvendig:

  1. Allerede under forberedelsesarbeidet må man vie særskilt oppmerksomhet på organisasjonen av arbeiderskene og på å oppstille særlige krav som berører arbeiderskenes interesser.
  2. Under streiker må arbeiderskene og arbeiderhustruene trekkes med til aktivt medarbeiderskap og de må overlates de forskjelligste funksjoner med hensyn til agitasjon, organisasjon, hjelpearbeider osv., og i den anledning må det nedsettes særlige utvalg av arbeiderhustruer.
  3. Det må dannes særlige mobile kolonner av arbeidersker for bearbeidelsen av arbeiderskene.
  4. Ved valget på lockoututvalg henholdsvis streikekomiteer må det sørges for at det blir innvalgt en betydelig prosent arbeidersker. I bedrifter som i overveiende grad arbeider med kvinnelig arbeidskraft, skal flertallet av streikeledelsen bestå av arbeidersker.
  5. Blant de delegerte som oppnevnes for å opprettholde forbindelsen med andre distrikter og andre industrigrener, må det ubetinget tas med arbeidersker.
  6. Berører en streik eller en lockout et betydelig antall arbeidersker, må det kalles inn særlige konferanser av arbeidersker som har til oppgave å organisere forberedelsen av arbeiderskene og kreve at representanter for de mest aktive arbeidersker blir opptatt i streikeledelsen. Men dette skal på ingen måte utelukke at arbeiderskene deltar i felles konferanser med de mannlige kolleger.
  7. Da reformistene i sine manøvrer omkring likvideringen av en konflikt meget hyppig forsøker å treffe avtaler på bekostning av de svakeste deler av proletariatet (arbeiderskene og de unge arbeidere), må man ved avslutningen av en konflikt være særlig oppmerksom på at disse arbeidergruppenes interesser blir ivaretatt.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre